Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 14650/BTC-TCHQ 2020 khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu

Số hiệu: 14650/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 30/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14650/BTC-TCHQ
V/v khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện điểm 8 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020 về việc bãi bỏ tờ khai nguồn gốc; thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu làm căn cứ thay thế tờ khai nguồn gốc và cấp đăng ký, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Tài chính hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu như sau:

I. Về thủ tục hải quan:

1. Loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ yêu cầu kê khai:

a) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Điều 1 Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an;

b) Phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng quy định tại Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng.

2. Nội dung khai trên tờ khai hải quan:

Ngoài các ch tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, kể từ ngày 01/12/2020, khi thực hiện thủ tục hải quan cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện việc khai như sau:

a) Khai đầy đủ thông tin của phương tiện theo đúng mẫu ban hành kèm công văn này dưới dạng file Excel (định dạng .xls);

b) Gửi file đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu qua Hệ thống khai hải quan điện tử theo hướng dẫn tại chỉ tiêu thông tin 1.63 mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Chi tiết hướng dẫn khai và tạo cơ sở dữ liệu điện tử nguồn gốc phương tiện nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm công văn này.

3. Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận tờ khai hải quan nhập khẩu giải quyết thủ tục thông quan cho các lô hàng phương tiện nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật hải quan và pháp luật về quản lý chuyên ngành.

II. Xác nhận tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu:

1. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng đăng ký theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an:

a) Cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/12/2020, trừ trường hợp hệ thống gặp sự cố, không thể thực hiện việc khai, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu cho cơ quan đăng ký phương tiện giao thông.

b) Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phương tiện nhập khẩu với cơ quan đăng ký phương tiện giao thông.

2. Đối với phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng theo quy định tại Thông tư s 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng:

a) Cơ quan hải quan tiếp tục thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với hàng hóa là phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng đến hết 30/6/2021.

b) Tổng cục Hải quan khẩn trương phối hợp với Cục Xe - máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện là xe cơ giới nhập khẩu phục vụ việc đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng.

c) Kể từ ngày 01/7/2021, người nhập khẩu thực hiện khai hồ sơ hải quan, cơ quan hải quan chia sẻ dữ liệu điện tử với cơ quan đăng ký phương tiện theo hướng dẫn tại mục I công văn này.

Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, bãi bỏ hoàn toàn thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với phương tiện giao thông tại Quyết định số 2807/QĐ-BTC ngày 11/11/2009 ban hành và quy định mẫu Tờ khai nguồn gốc.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố niêm yết và thông báo công khai nội dung công văn này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để các doanh nghiệp biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- VPCP (Cục KS TTHC);
- Các Bộ: CA, QP, GTVT;
- Phòng TM & CN Việt Nam;
- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA);
- Tổng cục Hải quan;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCHQ (45).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

MẪU KÊ KHAI THÔNG TIN PHƯƠNG TIỆN TẠI FILE ĐÍNH KÈM TỜ KHAI HẢI QUAN NHẬP KHẨU

(Kèm theo Công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính)

STT

Nhãn hiệu

Tên thương mại

Màu xe

Số khung

Số động cơ

Dung tích xi lanh

Năm sản xuất

Nước sản xuất

Tình trạng xe

Mô tả khác

1

2

3

...

(Ghi chú: Khai các chỉ tiêu thông tin như Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu và các tài liệu kỹ thuật có liên quan)


PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN KHAI, TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ NGUỒN GỐC PHƯƠNG TIỆN NHẬP KHẨU VỚI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

Bộ Tài chính triển khai cơ sở dữ liệu tờ khai nhập khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là CSDL PTGT) để cung cấp dữ liệu điện tử cho các cơ quan liên quan phục vụ thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; Để có dữ liệu cho CSDL PTGT, đối với mỗi tờ khai nhập khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người khai hải quan thực hiện như sau:

1. Nhập dữ liệu vào file thông tin phương tiện

- Người khai hải quan tải file Excel mẫu và hướng dẫn nhập dữ liệu tại chức năng "Thông tin phương tiện nhập khẩu" của Hệ thống cung cấp DVCTT (địa chỉ pus.customs.gov.vn)

- Người khai hải quan nhập đầy đủ thông tin chi tiết của tất cả các phương tiện nhập khẩu của tờ khai hải quan vào file Excel theo đúng định dạng; không được làm thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu của file Excel như nối ô, xóa cột hoặc chèn thêm cột...

2. Khai hải quan

2.1. Khai đính kèm file thông tin phương tiện lên hệ thống VNACCS/VCIS bằng nghiệp vụ HYS

- Người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ HYS để đính kèm file thông tin phương tiện. Các chỉ tiêu được khai như sau:

+ Ô “Cơ quan hải quan”: nhập mã cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai;

+ Ô “Phân loại thủ tục khai báo”: nhập mã “A30”.

- Sau khi người khai hải quan sử dụng nghiệp vụ này để đính kèm file thông tin phương tiện và gửi tới hệ thống, hệ thống tiếp nhận và phản hồi tới doanh nghiệp “Số tiếp nhận khai báo điện tử” do hệ thống tự động cung cấp.

2.2. Khai tờ khai hải quan nhập khẩu

Khi thực hiện nghiệp vụ khai báo nhập khẩu (IDA, IDC) hoặc khai sửa đổi bổ sung, người khai hải quan thực hiện như sau:

- Trên tab “General 2”: người khai hải quan nhập thông tin vào chỉ tiêu “Số tiếp nhận khai báo điện tử”, số thứ tự như sau:

+ Ô 1: Nhập giá trị “ETC” (mã phân loại đính kèm khai báo điện tử);

+ Ô 2: Nhập “Số đính kèm khai báo điện tử” do hệ thống cấp tại nghiệp vụ HYS (như hướng dẫn ở điểm 2.1).

- Các chỉ tiêu thông tin khác: khai theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Việc khai thông tin đính kèm file thông tin phương tiện tại số thứ tự 1 chỉ tiêu “Số tiếp nhận khai báo điện tử” là bắt buộc. Các chứng từ đính kèm khác (nếu có) được khai tại số thứ tự 2 và 3 của chỉ tiêu này.

3. Sửa thông tin phương tiện

- Trường hợp cần phải sửa thông tin chi tiết của phương tiện trước khi thông quan, ngoài việc thực hiện thủ tục khai bổ sung trong thông quan theo quy định hiện hành, người khai hải quan thực hiện việc khai và đính kèm file thông tin phương tiện như hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên. Lưu ý: Người khai hải quan phải nhập đầy đủ thông tin chi tiết của tất cả các phương tiện nhập khẩu của tờ khai hải quan trong đó bao gồm thông tin đã được sửa đổi của phương tiện.

- Trường hợp cần phải sửa thông tin chi tiết của phương tiện sau khi thông quan, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn sau khi hoàn thành việc nâng cấp hệ thống thông tin.

4. Kiểm tra thông tin phương tiện

Vào ngày kế tiếp của ngày đăng ký tờ khai hải quan hoặc ngày sửa tờ khai trong thông quan, để kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh, người khai hải quan thực hiện ngay việc kiểm tra thông tin phương tiện trong CSDL PTGT, cách thức thực hiện như sau:

- Truy cập Hệ thống cung cấp DVCTT;

- Sử dụng tài khoản của Hệ thống VNACCS để đăng nhập vào Hệ thống cung cấp DVCTT;

- Chọn chức năng "Thông tin phương tiện nhập khẩu";

- Nhập s tờ khai hải quan để tra cứu;

- Kiểm tra thông tin phương tiện đã được lưu trữ trong CSDL PTGT.

Trường hợp phát hiện thông tin phương tiện chưa được cập nhật vào CSDL PTGT hoặc đã được cập nhật nhưng chưa đầy đủ, chính xác thì người khai hải quan liên hệ ngay với Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan (điện thoại 19009299) để tìm hiểu nguyên nhân và xác định phương án khắc phục:

- Nếu lỗi phát sinh do khâu khai báo của người khai hải quan, Bộ phận hỗ trợ thông báo nguyên nhân, hướng dẫn người khai hải quan khai đầy đủ thông tin của phương tiện vào file đính kèm và thực hiện thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan theo các quy định hiện hành;

- Nếu lỗi phát sinh do yếu tố kỹ thuật, Bộ phận hỗ trợ liên hệ đơn vị chức năng của Tổng cục Hải quan (Cục CNTT & Thống kê hải quan) để xử lý sau đó thông báo kết quả tới người khai hải quan./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 về khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.413

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!