Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14192/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14192/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong việc xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/4/2014, công văn số 11383/TCHQ-TXNK ngày 18/9/2014 hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, vẫn còn vướng mắc tại một số đơn vị, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Quy trình xử lý số tiền đã nộp của tờ khai hủy như sau:

Chuyển tiền thuế đã nộp từ tờ khai hủy sang tờ khai mới (nếu có):

Căn cứ bản chính Giấy nộp tiền vào NSNN và Giấy đề nghị điều chỉnh theo mẫu số C1-07 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính (có đầy đủ dấu, chữ ký của người đứng đầu hợp pháp của doanh nghiệp) do người khai hải quan nộp, công chức hải quan được giao nhiệm vụ thực hiện:

a. Đối chiếu thông tin trên Giấy đề nghị điều chỉnh và thông tin trên Giấy nộp tiền, đề xuất nội dung xử lý, trình Lãnh đạo Chi cục theo quy định.

b. Căn cứ Giấy đề nghị điều chỉnh C1-07 đã được Lãnh đạo Chi cục xác nhận, công chức thực hiện:

b1. Nếu không chấp thuận giấy đề nghị điều chỉnh của doanh nghiệp: Cơ quan Hải quan có văn bản thông báo về việc trả lại hồ sơ cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do không chấp thuận (thông tin nêu tại Giấy đề nghị điều chỉnh không đầy đủ, không chính xác (về thẩm quyền, thông tin doanh nghiệp, số tờ khai, Mục lục ngân sách Nhà nước...); thông tin tờ khai mới tại Giấy đề nghị điều chỉnh không tương ứng với tờ khai hủy (trừ số tiền); thông tin tờ khai mới hoặc tờ khai hủy tại Giấy đề nghị điều chỉnh không phù hợp với thông tin trong cơ sở dữ liệu, hoặc tờ khai mới chưa tồn tại trong hệ thống;....)

b2. Nếu chấp thuận giấy đề nghị điều chỉnh của doanh nghiệp, thì xử lý theo các bước sau:

- Ghi nhận điều chỉnh số tờ khai trên mặt trước của Giấy nộp tiền vào NSNN.

- Chuyển Giấy nộp tiền vào NSNN và Giấy đề nghị điều chỉnh có xác nhận của Lãnh đạo Chi cục cho bộ phận kế toán để cập nhật lại thông tin giấy nộp tiền của tờ khai hủy sang thông tin nộp thuế của tờ khai mới, không chuyển giấy đề nghị điều chỉnh sang Kho bạc Nhà nước.

- Trường hợp tờ khai có giấy nộp tiền điện tử nhận từ Ngân hàng thương mại:

+ Sử dụng chức năng 2. Nhập liệu \ 10. Giấy nộp tiền thuế, Phạt CNT nhận từ ngân hàng \ 1. Nhập GNT nhận từ ngân hàng để tìm và nhập âm số tiền thuế, phạt đã nhận từ ngân hàng thương mại cho tờ khai hủy (nội dung diễn giải ghi: nhập âm số tiền đã nộp do hủy tờ khai số tờ khai hủy);

+ Sử dụng chức năng 2. Nhập liệu \ 10. Giấy nộp tiền thuế, Phạt CNT nhận từ ngân hàng \ 1. Nhập GNT nhận từ ngân hàng để tìm và nhập số tiền thuế, phạt đã nhận từ ngân hàng thương mại cho tờ khai mới (nội dung diễn giải ghi: điều chỉnh từ số tiền đã nộp của tờ khai số tờ khai hủy).

- Trường hợp tờ khai có giấy nộp tiền điện tử nhận từ Kho bạc Nhà nước với tần suất 15 phút 1 lần:

+ Sử dụng chức năng 2. Nhập liệu \ 11. Giấy nộp tiền thuế, Phạt CNT nhận từ kho bạc 15 phút 1 lần \ 1. Nhập GNT nhận từ kho bạc để tìm và nhập âm số tiền thuế, phạt đã nhận từ kho bạc theo tần suất 15 phút 1 lần cho tờ khai hủy (nội dung diễn giải ghi: nhập âm số tiền đã nộp do hủy tờ khai số tờ khai hủy);

+ Sử dụng chức năng 2. Nhập liệu \ 11. Giấy nộp tiền thuế, Phạt CNT nhận từ kho bạc 15 phút 1 lần 1 \ 1. Nhập GNT nhận từ kho bạc để tìm và nhập số tiền thuế, phạt đã nhận từ kho bạc theo tần suất 15 phút 1 lần cho tờ khai mới (nội dung diễn giải ghi: điều chỉnh từ số tiền đã nộp của tờ khai số tờ khai hủy).

- Trường hợp có giấy nộp tiền trên cơ sở bảng kê giấy nộp tiền điện tử nhận từ kho bạc có gắn chữ ký số:

+ Sử dụng chức năng 2. Nhập liệu \ 9. Giấy nộp tiền thuế, Phạt CNT \ 1. Nhập GNT liên quan tới tờ khai để tìm và nhập âm số tiền thuế, phạt đã nhập trên cơ sở bảng kê giấy nộp tiền điện tử nhận từ kho bạc (nội dung diễn giải ghi: nhập âm số tiền đã nộp do hủy tờ khai số tờ khai hủy).

+ Sử dụng chức năng 2. Nhập liệu \ 9. Giấy nộp tiền thuế, Phạt CNT \ 1. Nhập GNT liên quan tới tờ khai để tìm và cập nhật giấy nộp tiền thuế, phạt cho tờ khai mới (nội dung diễn giải ghi: điều chỉnh từ số tiền đã nộp của tờ khai số tờ khai hủy).

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị xác nhận đã nộp tiền cho tờ khai mới, công chức Hải quan in Giấy nộp tiền vào NSNN (chứng từ phục hồi) trên hệ thống kế toán cho tờ khai mới và xác nhận như đối với tờ khai thông thường.

c. Chuyển toàn bộ chứng từ liên quan sang Đội Quản lý thuế để lưu trữ cùng với báo cáo thuế của tháng phát sinh chứng từ để theo dõi, quản lý.

2. Trường hợp người nộp thuế ghi nhầm số tờ khai nhưng không làm thay đổi mục lục ngân sách, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý số tiền thuế đã nộp như hướng dẫn tại điểm 1 công văn này.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước (để p/h);
- Cục CNTT & TKHQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14192/TCHQ-TXNK ngày 26/11/2014 vướng mắc trong việc xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.110

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!