Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1322/TCHQ-TXNK năm 2019 về thực hiện kết luận kiểm toán về theo dõi nợ phí, lệ phí do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1322/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 08/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1322/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện kết luận kiểm toán về theo dõi nợ phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện kiến nghị của kiểm toán quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2017 về việc “Nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm kế toán tập trung nhằm theo dõi và phản ánh chính xác về số nợ phí hải quan phát sinh trong kỳ nêu tại thông báo kết quả kiểm toán của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Về cập nhật theo dõi phí hải quan:

Hệ thống kế toán thuế xuất nhập khẩu đã đảm bảo theo dõi được các khoản nợ phí hải quan chi tiết theo tờ khai, theo doanh nghiệp. Tuy nhiên, số liệu nợ phí hải quan chưa chính xác dẫn đến sai sót như kết luận kiểm toán nhà nước, đề nghị các đơn vị chấn chỉnh công tác theo dõi phí hải quan cụ thể:

(1) Công chức thực hiện cập nhật chứng từ theo chức năng chứng từ ghi sổ không liên quan tờ khai.

(2) Khi nhận bảng kê do Kho bạc Nhà nước, công chức cập nhật theo chức năng: 2.Nhập liệu>A.Giấy nộp tiền lệ phí hải quan>5.Nhập giấy nộp tiền lệ phí trên cơ sở bảng kê nhận từ Kho bạc để cập nhật báo có của Kho bạc Nhà nước đảm bảo hệ thống hỗ trợ hạch toán tự động đối với các tờ khai doanh nghiệp đã nộp tiền phí hải quan qua ngân hàng thương mại phối hợp thu hoặc nộp thuế 24/7 (hạch toán qua tài khoản 113).

2. Điều chỉnh lỗi paygate:

(1) Người nộp phí, lệ phí đã nộp tiền qua ngân hàng phối hợp thu hoặc nộp phí, lệ phí 24/7 theo tờ khai ”999999999”, hệ thống tự động trừ lùi số nợ phí hải quan theo nguyên tắc các tờ khai từ xa đến gần (hạch toán qua TK 113), trường hợp do lỗi paygate 2 lần, đề nghị thực hiện điều chỉnh cập nhật theo chức năng:

=> 2.Nhập liệu>A.Giấy nộp tiền lệ phí hải quan>1.Nhập giấy nộp tiền lệ phí (số tiền âm)

+ Nhóm lệ phí: Lệ phí nộp sau;

+ Loại tiền: Lệ phí làm thủ tục hải quan;

+ Lý do phát sinh khoản thu: Điều chỉnh giấy nộp tiền

+ Lý do chuyển tiền: Chuyển tiền thông thường;

+ Hình thức nộp tiền: Tiền đang chuyn;

+ Diễn giải: Nêu rõ lý do điều chỉnh

=> Hệ thống hạch toán (bút toán đỏ)

Nợ TK 1135 Tiền Lệ phí đang chuyển

Có TK 3181 - Phí làm thủ tục hải quan

Kế toán 174 hạch toán (bút toán đỏ)

Nợ TK 1130204 - Phí và lệ phí

Có TK 13201 - Phí hải quan đăng ký tờ khai

(2) Đối với trường hợp điều chỉnh nhiều tờ khai thu phí hải quan, đề nghị thực hiện điều chỉnh bằng file excel, cập nhật theo chức năng:

=> 2.Nhập liệu>A.Giấy nộp tiền lệ phí hải quan>6.Nhập chứng từ ghi sổ từ file excel (theo định dạng)

3. Điều chỉnh do cập nhật nhầm phí, lệ phí:

Điều chỉnh giấy nộp tiền phí, lệ phí trường hợp cán bộ công chức cập nhật nhầm cần điều chỉnh, thực hiện theo chức năng:

=> 2.Nhập liu>A.Giấy nộp tiền lệ phí hải quan>1.Nhập giấy nộp tiền lệ phí (số tiền âm)

+ Nhóm lệ phí: Lệ phí nộp sau;

+ Loại tiền: Lệ phí làm thủ tục hải quan;

+ Lý do phát sinh khoản thu: Thu các khoản thông thường;

+ Lý do chuyển tiền: Chuyn tiền thông thường;

+ Hình thức nộp tiền: Chuyn khoản;

+ Diễn giải: Nêu rõ lý do điều chỉnh

=> Hệ thống hạch toán (bút toán đỏ)

Nợ TK 1121 - Tiền gửi phí, lệ phí Hải quan

Có TK 3181 - Phí làm thủ tục hải quan

Kế toán 174 hạch toán (bút toán đỏ)

Nợ TK 11201011 - Phí hải quan đăng ký tờ khai

Có TK 13201 - Phí hải quan đăng ký tờ khai

(2) Đối với trường hợp điều chỉnh nhiều tờ khai thu phí hải quan, để thực hiện điều chỉnh bng file excel đề nghị cập nhật theo chức năng:

=> 2.Nhập liệu>A.Giấy nộp tiền lệ phí hải quan>6.Nhập chứng từ ghi sổ từ file excel (theo định dạng)

Đối với các chức năng cập nhật tại điểm 2, 3 công văn này, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện từ ngày 15/3/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế XNK (để thực hiện);
- Cục CNTT & TKHQ
(để thực hiện);
- Phòng TH - Cục Thuế XNK (để tổng hợp);
- Lưu: VT, TXNK-DTQLT- Nhung(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1322/TCHQ-TXNK năm 2019 về thực hiện kết luận kiểm toán về theo dõi nợ phí, lệ phí do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


378

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97