Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12747/TCHQ-GSQL năm 2014 báo cáo tình hình hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định tại Thông tư 94/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 12747/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12747/TCHQ-GSQL
V/v báo cáo tình hình hàng hóa kinh doanh TNTX theo quy định tại Thông tư số 94/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 17/7/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 94/2014/TT-BTC (thay thế Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính) quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng. Tại khoản 10 Điều 5 Thông tư số 94/2014/TT-BTC quy định: "Định kỳ ngày 10 hàng tháng, Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan tình hình làm thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tải xuất theo mẫu do Tổng cục ban hành".

Để thực hiện nội dung quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất trên địa bàn, phản ánh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý, kèm theo báo cáo thống kê sau:

1. Báo cáo thống kê tình hình kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 94/2014/TT-BTC theo Biểu mẫu số 01 kèm theo.

2. Báo cáo thống kê tình hình kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 94/2014/TT-BTC theo Biểu mẫu số 02 kèm theo.

3. Báo cáo thống kê tình hình kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa tồn đọng tại cảng, cửa khẩu theo Biểu mẫu số 03 kèm theo.

4. Báo cáo thống kê tình hình phát hiện và xử lý vi phạm đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kể cả đối với hành vi vi phạm chậm nộp hồ sơ thanh khoản theo Biểu mẫu số 04 kèm theo.

Báo cáo thống kê số liệu phát sinh trong tháng (từ ngày 01 tháng này đến ngày cuối cùng của tháng). Báo cáo gửi về Tổng cục trước ngày 10 của tháng tiếp theo, đồng thời gửi kèm file mềm (excel) vào địa chỉ email: plgsql@customs.gov. vn.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Biểu mẫu 01

TỔNG CỤC HẢI QUAN
  CỤC HẢI QUAN......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNG HÓA KINH DOANH
 TẠM NHẬP TÁI XUẤT THÁNG........ /NĂM

(Đối với hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 94/2014/TT-BTC)

(Ban hành kèm theo Công văn số 12747/TCHQ-GSQL ngày 20 /10/2014)

TT

Mặt hàng/ nhóm hàng

Tạm nhập

Tái xuất

Thanh khoản

Ghi chú

Tổng số tờ khai

Trọng lượng

Trị giá (USD)

Cửa khẩu xuất

Tổng số từ khai

Trọng lượng

Trị giá (USD)

Tổng số TK xuất đã nhận được hồi báo

Tổng số tờ khai tn đã thanh khoản

Tổng số tờ khai TN quá hạn chưa thanh khoản

Trị giá TK đã TN (USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........., ngày.... tháng.... năm.......

Lãnh đạo Cục

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Tờ khai tạm nhập/ tái xuất đăng ký tại đơn vị nào thì đơn vị đó báo cáo.

- Trọng lượng hàng hóa ghi theo loại hàng: tấn/bộ/chiếc.. .phù hợp với từng mặt hàng/nhóm hàng

- File mềm (excel) gửi vào hộp thư: plgsql@customs.gov. vn

 

Biểu mẫu 02

TỔNG CỤC HẢI QUAN
  CỤC HẢI QUAN......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNG HÓA KINH DOANH
 TẠM NHẬP TÁI XUẤT THÁNG........ /NĂM

(Đối với hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh
của Thông tư số 94/2014/TT-BTC)

(Ban hành kèm theo Công văn số 12747/TCHQ-GSQL ngày 20 /10/2014)

TT

Mặt hàng/ nhóm hàng

Tạm nhập

Tái xuất

Tổng số tờ khai

Trọng lượng

Trị giá (USD)

Tổng số tờ khai

Trọng lượng

Trị giá (USD)

Tổng số TK xuất đã nhận được hồi báo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp theo

Chuyển tiêu thụ nội địa

Thanh khoản

Ghi chú

Tổng số tờ khai

Trọng lượng

Trị giá (USD)

Tổng số thuế (VNĐ)

Tổng số giấy phép chuyển tiêu thụ nội địa

Tổng số tờ khai TN đã thanh khoản

Tổng số tờ khai TN quá hạn chưa thanh khoản

Trị giá TK đã TN (USD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........., ngày.... tháng.... năm.......

Lãnh đạo Cục

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Tờ khai tạm nhập/ tái xuất đăng ký tại đơn vị nào thì đơn vị đó báo cáo.

- Trọng lượng hàng hóa ghi theo loại hàng: tấn/bộ/chiếc.. .phù hợp với từng mặt hàng/nhóm hàng

- File mềm (excel) gửi vào hộp thư: plgsql@customs.gov. vn

 

Biểu mẫu 03

TỔNG CỤC HẢI QUAN
  CỤC HẢI QUAN......

BáO CáO TìNH HìNH HàNG HóA KINH DOANH TạM NHậP TáI XUấT TồN ĐọNG TạI CảNG, CửA KHẩU THáNG... /NĂM

(Ban hành kèm theo Công văn số 12747/TCHQ-GSQL ngày 20 /10/2014)

TT

Mặt hàng/ nhóm hàng

Số, ngày tờ khai

Cửa khẩu làm thủ tục

Trọng lượng/ tổng số cont

Cửa khẩu/ cảng lưu giữ hàng hóa

Thời gian hàng hóa tồn đọng tại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........., ngày.... tháng.... năm.......

Lãnh đạo Cục

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Lưu ý: - Thời gian tồn đọng: sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai tạm nhập hoặc tải xuất mà hàng hóa chưa đưa ra khỏi cảng/chưa thực xuất (trừ trường hợp hàng hóa được đăng ký lưu giữ tại cảng).

 

Biểu mẫu 03

TỔNG CỤC HẢI QUAN
  CỤC HẢI QUAN......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VI PHẠM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT THÁNG..... /NĂM

(Ban hành kèm theo Công văn số 12747/TCHQ-GSQL ngày 20 /10/2014)

TT

Tên doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

Mặt hàng vi phạm

Trị giá hàng vi phạm (USD)

Vụ việc vi phạm được phát hiện, xử lý

Ghi chú

Số, ngày TK

Hành vi vi phạm

ĐS xử lý (Tổng số vụ việc/ TK)

Hình thức xử lý

Số tiền phạt (VNĐ)

Chưa xử lý (Tổng số vụ việc/ TK)

Lý do chưa xử lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........., ngày.... tháng.... năm.......

Lãnh đạo Cục

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Vụ việc vi phạm được phát hiện và đã xử lý trong tháng báo cáo.

- Báo cáo tất cả các vụ việc vi phạm (kể cả hành vi không nộp hồ sơ hải quan đúng thời hạn quy định - để thanh khoản) đã được phát hiện nhưng chưa xử lý; trường hợp một doanh nghiệp có nhiều tờ khai chưa thanh khoản thì báo cáo tổng số tờ khai - phải có ghi chú rõ là tổng số tờ khai đối với trường hợp này.

- Trường hợp doanh nghiệp không có mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất thì ghi mã số thuế

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12747/TCHQ-GSQL năm 2014 báo cáo tình hình hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định tại Thông tư 94/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.869

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70