Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 125/QLCL-CL1 về việc cập nhật quy định khi xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 125/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 21/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 125/QLCL-CL1
V/v Cập nhật quy định khi XKTS vào Hàn Quốc

Hà Nội , ngày 21 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1-6

 

Ngày 08/1/2009, Cục quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản(NAFIQAD) nhận được công thư của Cục Thanh tra Chất lượng Thủy sản Hàn quốc (NFIS) thông báo một số nội dung như sau:

-Danh mục cập nhật các chỉ tiêu phải kiểm tra, mức giới hạn tối đa cho phép khi xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc (chi tiết xem phụ lục 1 kèm theo).

-Mẫu chứng thư và mẫu dấu mới của Cục Thanh tra Chất lượng Thủy sản Hàn Quốc(NFIS) cấp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu được áp dụng từ ngày 9/1/2009(chi tiết xem phụ lục 2 kèm theo).

Để thực hiện các yêu cầu nêu trên của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc và theo quy định tại Điều 3 Quyết định 2670/QĐ-BNN-QLCL ngày 29/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1.Cục Hải quan các tỉnh , thành phố:

-Cập nhậ thông tin về mẫu chứng thư và mẫu dấu mới của Cục Thanh tra Chất lượng Thủy sản Hàn Quốc(NFIS) cấp cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu được áp dụng từ ngày 09/01/2009.

-Phối hợp với các Trung tâm Chất lượng NLTS vùng giám sát các lô hàng thủy sản nhập vào Việt Nam để chế biến có xuất xứ từ Hàn quốc.

2.Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6:

-Cập nhật danh mục các chi tiêu bắt buộc phải kiểm tra đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Hàn Quốc. Danh mục này được đăng trên website của Cục theo địa chỉ: www.nsfiqad.gov.vn/News/quydinhcuathitruong.aspx.

-Phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý tuân thủ đúng Danh mục các chi tiêu phải kiểm tra, mức giới hạn tối đa cho phép khi xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc.

-Thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng cho các lô hàng thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Hàn Quốc để chế biến theo đúng quy định.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

PHỤ LỤC 1

CHỈ TIÊU VÀ MỨC GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU VÀO HÀN QUỐC
(Cập nhật đến ngày 7/1/2009)

Chỉ tiêu

Mức giới hạn

Sản phẩm

Căn cứ pháp lý

Kim loại nặng

Thủy ngân tổng (Total mercury)

0,5mg/kg

Cá, nhuyễn thể và nhuyễn thể có vỏ sống, tươi, ướp đá, đông lạnh, khô (trừ cá sống dưới tầng sâu, cá ngừ và một số loài tương tự)(3)

Thông báo ngày 7/1/2009 của NFIS

Chì (Lead)

0,5 mg/kg

Cá sống, tươi, ướp đá, đông lạnh, khô

2,0 mg/kg

Nguyễn thể và nhuyễn thể có vỏ sống, tươi, ướp đá, đông lạnh, khô

Cadimi (Cadmium)

2,0 mg/kg

Nguyễn thể và nhuyễn thể có vỏ sống, tươi, ướp đá, đông lạnh, khô

Kháng sinh

Oxytetracycline

Chlortetracycline

Tetracycline

0,2 mg/kg (Tổng 3 chỉ tiêu)

- Giáp xác và cá nuôi dạng sống, tươi, đông lạnh

- Bào ngư dạng sống, tươi, đông lạnh

Thông báo ngày 11/9/2007 của NFIS

Spiramycin

0,2 mg/kg

- Giáp xác và cá nuôi dạng sống, tươi, đông lạnh

Oxolinic acid

0,1 mg/kg

Enrofloxacin/Ciprofloxacin

0,1 mg/kg (Tổng 2 chỉ tiêu)

Flumequin

0,5 mg/kg

Sulfachlorpyridazine

Sulfadiazine

Sulfadimethoxine

Sulfamethoxypyridazine

Sulfamerazine

Sulfamethazine

Sulfamethoxazole

Sulfamonomethoxine

Sulfathiazole

Sulfaquinoxaline

Sulfadoxine Sulfapenazole

Sulfisoxazole

Sulfachlorpyrazine

0,1 mg/kg (tổng 14 chỉ tiêu)

- Cá nuôi dạng sống, tươi, đông lạnh

Thông báo ngày 11/9/2007 của NFIS

Amoxicilline

0,05 mg/kg

- Giáp xác và cá nuôi dạng sống, tươi, đông lạnh

Ampicillin

Norflocilline

Ofloxacin

Perfloxacin

Lincomycin

Colistine

0,05 mg/kg

ND

ND

ND

0,1 mg/kg

0,15 mg/kg

Doxycycline

0,05 mg/kg

Cá nuôi dạng sống, tươi, đông lạnh

Paralytic Shellfish Poison (PSP)

80µg/100g

Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Thông báo ngày 5/8/2006 của NFIS

Tetrodotoxin

Thịt: 10MU/g

Da: 10MU/g

Cá nóc

Sulfur Dioxide (SO2)

0,03g/kg

- Lát cá khô

- Lát của các sản phẩm thủy sản khô

- Tôm khô (gồm cả dạng không đầu)

- Cua, ghẹ tươi, đông lạnh

- Thông báo ngày 5/8/2006 của NFIS

- Thông báo ngày 29/8/2007 của NFIS

Carbon monoxide (CO)

20µg/kg

- Cá rô phi đông lạnh (phi lê, cắt khúc và cắt lát)

Thông báo ngày 5/8/2006 của NFIS

200µg/kg

- Cá ngừ đông lạnh (phi lê, cắt khúc và cắt lát)

10µl/l

- Cá rô phi đông lạnh (đóng gói chân không)

Coliform tổng

10/g

Nhuyễn thể và cá đông lạnh (thực phẩm tiêu dùng không cần nấu)

Thông báo ngày 7/1/2009 của NFIS

Staphylococcus aureus

Salmonellae

Vibrio parahaemolyticus

Listeria Monocytogenes

Âm tính

Nhuyễn thể và cá đông lạnh (thực phẩm tiêu dùng không cần nấu)

Thông báo ngày 5/8/2006 của NFIS

Tổng số vi sinh vật hiếu khí (Viable Cell count)

100.000/g

Nhuyễn thể và cá đông lạnh (thực phẩm tiêu dùng không cần nấu)

Thông báo ngày 5/8/2006 của NFIS

Nhóm E.coli

10/g

Nhuyễn thể và cá đông lạnh (thực phẩm tiêu dùng không cần nấu)

Thông báo ngày 5/8/2006 của NFIS

Cholera

Âm tính

Thủy sản sống, tươi, ướp đá, đông lạnh

Thông báo ngày 5/8/2006 của NFIS

Hắc ín (tar)

Âm tính

Tươi, ướp đá, đông lạnh

- Trứng cá muối

- Cá hồi và thịt cá hồi (phi lê)

Thông báo ngày 5/8/2006 của NFIS

1. Ghi chú:

(1) Malachite green và các dẫn xuất của Malachite green, Chloramphenicol, Nitrofuran và các dẫn xuất của Nitrofuran, Hormone (Diethylstibestrol-DES, Medroxyprogesterone acetate-MPA), Crystal Violet là các chất không được phép có trong thực phẩm theo Đạo luật Vệ sinh thực phẩm (Food Sanitation Act) của Hàn Quốc.

(2) Cá sống ở tầng sâu: Marbled rockfish (trừ cá ở vùng ven biển), Broad alfisino, Broadnose sevengill shark, Pelagic tresher, Mackerel shark, Mako shark, Oil fish, Spiny dogfish, Hammer head shark, Silver shark, Blue shark, Blacktip shark, Sawedged perch, Ling, Black oreo dory, Smooth oreo dory, Orange roughy, Moonfish, Hagfish (trừ cá vùng ven biển), Silver warehou, Patagonian toothfish, Southern hake (duy nhất từ vùng biển New Zealand).

(3) Cá ngừ và các loài tương tự: Bluefin tuna, Albacore, Bigeye tuna, Yellowfin tuna, Sail fish, Striped marlin, Black marlin, White marlin, Swordfish, Longtail tuna, Kawakawa, Skipjack, Bullet tuna.

(*) Các nội dung được in đậm là các nội dung có thay đổi so với quy định trước đây.

2. Giải thích các từ viết tắt:

- ND: Not Detected (không phát hiện).

- NFIS: National Fisheries Products Quality Inspection Service (Cục thanh tra thủy sản Quốc gia của Hàn Quốc).


PHỤ LỤC 2

MẪU CHỨNG THƯ VÀ MẪU DẤU CỦA NFIS

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 125/QLCL-CL1 về việc cập nhật quy định khi xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.352

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226