Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12325/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 30/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12325/TCHQ-GSQL
V/v xử lý đối với lượng nguyên vật liệu dư thừa

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh.

Hiện nay, khi thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu tại trụ sở doanh nghiệp, cơ quan hải quan phát hiện lượng nguyên vật liệu tồn kho dư tha so với chứng từ kế toán, shạch toán kế toán, hồ sơ hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu và đang thực hiện ấn định thuế nhập khẩu, thuế GTGT và xử phạt vi phạm hành chính theo qui định. Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan đã dự thảo công văn trình Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất theo hướng chưa thực hiện ấn định thuế nhập khẩu, thuế GTGT, xử phạt vi phạm hành chính đối với lượng nguyên vật liệu dư thừa còn tồn kho tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để việc xử lý phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị hải quan có tên nêu trên tham gia vào các nội dung sau:

1. Đối với lượng nguyên vật liệu dư tha còn tồn tại kho doanh nghiệp do nhiều nguyên nhân khác nhau như do định mức cao hơn thực tế, do xuất khống, xuất thiếu, nhập tha so với khai hải quan...thì có thực hiện ấn định thuế nhập khẩu, thuế GTGT và xử phạt vi phạm hành chính không; nêu rõ căn cứ pháp lý để n định thuế, xử phạt hoặc chưa n định thuế, xử phạt theo quy định.

2. Trường hợp chưa ấn định thuế nhập khẩu, thuế GTGT và xử phạt thì biện pháp theo dõi lượng nguyên vật liệu dư tha này như thế nào trên hệ thống? Thực tế xử lý đã có trường hợp nào doanh nghiệp tiếp tục đưa vào sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu và đnghị hoàn thuế không? Biện pháp quản lý, theo dõi đối với lượng nguyên vật liệu này được thực hiện như thế nào: bng cách đăng ký tờ khai cho lượng nguyên vật liệu dư thừa hay bằng biên bản ghi nhận số lượng giữa hải quan và doanh nghiệp.

3. Biện pháp theo dõi, quản lý đối với lượng nguyên vật liệu dư thừa áp dụng trong trường hợp chưa thực hiện ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính:

a) Lập Biên bản ghi nhận cụ thể lượng nguyên vật liệu thừa giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp.

b) Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký bằng văn bản thời hạn dự kiến xuất khẩu sản phẩm áp dụng trong trường hợp tiếp tục đưa lượng nguyên vật liệu dư thừa vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Cơ quan hải quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện theo đúng thời hạn đã đăng ký.

Nêu rõ thuận lợi, khó khăn khi áp dụng biện pháp này hoặc có đề xuất biện pháp quản lý khác (nếu có).

Tổng cục Hải quan gửi kèm theo đây dự thảo công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia và gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) trước ngày 08/01/2016 để tổng hợp trình Bộ Tài chính./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /BTC-TCHQ
V/v xử lý đối với nguyên vật liệu dư thừa

Hà Nội, ngày    tháng 12 năm 2015

DỰ THẢO.

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, khi thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu tại trụ sở doanh nghiệp, cơ quan hải quan phát hiện lượng nguyên vật liệu tn kho dư thừa so với chứng từ kế toán, shạch toán kế toán, hồ sơ hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu và đang thực hiện ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ quy định tại Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

1. Trường hợp khi kiểm tra, thanh tra phát hiện lượng nguyên vật liệu dư thừa tn kho nhiều hơn so với chứng từ kế toán, skế toán, hồ sơ hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu, doanh nghiệp giải trình cụ thể lý do dẫn đến dư thừa và thực tế lượng nguyên vật liệu dư thừa còn để tại kho doanh nghiệp thì cơ quan hải quan chưa thực hiện n định thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và không thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với lượng nguyên vật liệu dư thừa này.

2. Lượng nguyên vật liệu dư thừa được xử lý như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì thực hiện thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

b) Trường doanh nghiệp tiếp tục đưa vào sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì thực hiện như sau:

- Cơ quan hải quan và doanh nghiệp ký biên bản xác nhận cụ thể số lượng từng loại nguyên vật liệu dư thừa;

- Doanh nghiệp có văn bản đăng ký với cơ quan hải quan thời hạn sản xuất sản phẩm xuất khẩu và có trách nhiệm thực hiện theo đúng văn bản đã đăng ký;

- Cơ quan hải quan có trách nhiệm theo dõi lượng nguyên vật liệu dư thừa theo thời hạn doanh nghiệp đã đăng ký cho đến khi thực xuất khẩu sản phẩm;

- Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký thời hạn xuất khẩu sản phẩm nhưng không xuất khẩu tự ý chuyển mục đích sử dụng mà không khai hải quan thì xử lý theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Nhận được văn bản này, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (5b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12325/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2015 xử lý đối với lượng nguyên vật liệu dư thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.265

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.100.128