Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 12079/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế 2015

Số hiệu: 12079/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12079/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 1598/HQTH-NV ngày 15/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị xóa nợ thuế đối với Công ty sản xuất chế biến hàng xuất khẩu Thanh Hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế đã quá 10 năm:

Căn cứ qui định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; khoản 20 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì: Về nguyên tắc các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nhưng không có khả năng thu hồi thì được xóa nợ. Đối với trường hợp nêu trên, cơ quan quản lý thuế chưa áp dụng đủ tất cả các biện pháp cưỡng chế nên chưa đủ điều kiện để xem xét xóa nợ theo qui định.

2. Về xóa nợ thuế đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể:

Căn cứ Thông báo số 324/TC/UBTH ngày 15/3/1995 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giải quyết công nợ thì: “Công ty chế biến hàng xuất khẩu là một doanh nghiệp được thành lập theo Luật Công ty và Nghị định số 222-HĐBT ngày 23/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng ”.

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính qui định về hồ sơ xóa nợ: “Quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định giải thể là bản chính hoặc bản sao có chữ ký, đóng dấu của cơ quan ban hành quyết định hoặc của cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp thất lạc quyết định này thì phải có xác nhận của UBND tỉnh, thành phố về việc doanh nghiệp nhà nước đã giải thể và không còn hoạt động. ”

Căn cứ qui định nêu trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa có công văn báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận bằng văn bản Công ty sản xuất chế biến hàng xuất khẩu Thanh Hóa là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể và không còn hoạt động, kèm văn bản của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đề nghị xóa nợ gửi về Tổng cục Hải quan xem xét xóa nợ theo qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thanh Hóa (để P/hợp);
- Lưu VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12079/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2015 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.123

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!