Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11243/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 11243/BTC-CST
V/v hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu KTCK

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về thuế GTGT, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số Cục Thuế địa phương về việc hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu vào khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo:

Trước ngày 19/01/2009, hàng hóa từ nội địa đưa vào tiêu thụ trong khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ngày 19/01/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 128/QĐ-BTC về việc ban hành danh mục hàng hóa từ nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng và có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2009 (bản sao gửi kèm).

Ngày 22/01/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 01/7/2008, kể từ ngày 19/01/2009.

Căn cứ quy định nêu trên, kể từ ngày 19/01/2009, thực hiện việc kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 19/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đối với hàng hóa có tên trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BTC từ nội địa xuất khẩu vào Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo trong thời gian có hiệu lực của Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị được xét hoàn thuế kể từ ngày 19/01/2009 và hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế.

2. Về việc hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu khác:

Ngày 03/7/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 137/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 137/2009/TT-BTC quy định: “Danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0% được liệt kê tại Phụ lục I Thông tư này”. Theo đó, kể từ ngày 17/8/2009 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 137/2009/TT-BTC), hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 137/2009/TT-BTC từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (P.XNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 11243/BTC-CST
Re: on vat refund for goods exported to non-tariff sub-zones in border-gate economic zones

Hanoi, August 10, 2009

 

To: Provincial-level Tax Departments

In the process of implementation of the law on value-added tax (VAT), the Ministry of Finance has received several proposals from provincial-level Tax Departments on VAT refund for goods exported into non-tariff sub-zones in border-gate economic zones. Regarding this matter, the Ministry of Finance gives its opinion as follows:

1. On VAT refund for goods exported into Lao Bao Special Trade-Economic Zone:

Before January 19, 2009, goods on the list promulgated under Decision No. 1260/QD-UBND of July 1, 2008, of the People’s Committee of Quang Tri province which are brought from mainland Vietnam into Lao Bao Special Trade-Economic Zone for consumption were ineligible for VAT refund.

On January 1, 2009, the Ministry of Finance issued Decision No. 128/QD-BTC, which took effect on January 19, 2009, promulgating the list of goods brought from mainland Vietnam into Lao Bao Special Trade-Economic Zone which are subject to inspection prior to VAT refund (a copy of this Decision is enclosed herewith).

On January 22, 2009, the People’s Committee of Quang Tri province issued Decision No. 146/QD-UBND canceling Decision No. 1260/QD-UBND of July 1, 2008, as from January 19, 2009.

Pursuant to the above regulations, from January 19, 2009, goods on the list promulgated together with the Ministry of Finance’s Decision No. 128/QD-BTC of January 19, 2009, are subject to inspection prior to VAT refund. For goods on the list promulgated together with the Ministry of Finance’s Decision No. 128/QD-BTC exported from mainland Vietnam into Lao Bao Special Trade-Economic Zone before the cancellation of Decision No.1260/QD-UBND of the People’s Committee of Quang Tri province, they will be considered for tax refund from January 1, 2009, and their tax refund dossiers will be subject to inspection prior to tax refund.

2. On VAT refund for goods exported into non-tariff sub-zones in other border-gate economic zones:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Finance notifies its opinion to provincial-level Tax Departments for compliance.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11243/BTC-CST ngày 10/08/2009 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.215

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158