Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1085/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1085/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 25/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vietbeko.
(Phòng 2, tầng 38, Bitexco Tower, s 2, đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 035/CV-VIETBEKO-2019 ngày 2709/2019, s 036/CV-VIETBEKO-2019 ngày 04/10/2019, 038/CV-VIETBEKO-2019 ngày 18/10/2019 của Công ty TNHH Vietbeko (Công ty) về việc phân loại hàng hóa nêu tại công văn số 5920/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2019 của Tổng cục Hải quan và về việc dịch tên hàng tại phân nhóm 8418.10 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa tại công văn s 5920/TCHQ-TXNK

a) Tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính tại nhóm 84.18, phân nhóm 8418.10 có mô tả Combined refrigerator-freezers, fitted with separate external doors”

b) Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính có quy định:

“Trường hợp có sự khác bit về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế”

Do đó, đối chiếu với các quy định trên, đặc điểm mặt hàng phù hp phân loại phân nhóm 8418.10. Đề nghị Công ty thực hiện phân loại hàng hóa theo đúng theo hướng dẫn tại công văn số 5920/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2019 của Tổng cục Hải quan.

2. Về ý kiến của Công ty về việc dịch tên hàng tại phân nhóm 8418.10 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Công ty để xem xét sửa đổi mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vietbeko biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1085/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


83
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80