Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1058/XNK-XXHH năm 2020 về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 1058/XNK-XXHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Trần Thanh Hải
Ngày ban hành: 24/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/XNK-XXHH
V/v cách xác định sản phẩm, hàng hóa là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2134/SCT-QLTM ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương về hướng dẫn cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Việc xác định và thể hiện sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam.

Việc ghi nhãn hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước và hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ. Điều 15 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự xác định và tự ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình trên nguyên tắc bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa hoặc các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Đối với nội dung này, đề nghị Sở Công Thương tỉnh Bình Dương liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn theo chức năng, thẩm quyền.

Quy tắc xuất xứ hàng hóa tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (Nghị định số 31/2018/NĐ-CP) và tại các Thông tư hiện hành về quy tắc xuất xứ do Bộ Công Thương ban hành quy định cách xác định xuất xứ hàng hóa cho hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu thể hiện trên chứng từ chứng nhận xuất xứ chủ yếu nhằm mục đích hưởng ưu đãi thuế quan, phi thuế quan theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia và quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa.

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam và dự kiến trình Chính phủ trong Quý II năm 2021.

2. Kiểm tra xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu

Theo khoản 2, Điều 32, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, Bộ Tài chính có nhiệm vụ và quyền hạn về tổ chức thực hiện quy chế kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan. Vì vậy, đề nghị Sở Công Thương tỉnh Bình Dương liên hệ với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được hướng dẫn theo chức năng, thẩm quyền.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trao đổi để Sở Công Thương tỉnh Bình Dương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XXHH, vannthi.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1058/XNK-XXHH năm 2020 về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


91

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209