Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1020/TCHQ-TXNK năm 2017 về làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1020/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 21/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/TCHQ-TXNK
V/v làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang;
(Số 87, Tổ 53, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 18/TQ ngày 3/2/2017 của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang về đề nghị làm thủ tục hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại:

- Khoản 1 Điều 48 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: 1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khi kiện của người nộp thuế về s tin thuế do cơ quan quản thuế tính hoặc n định, người nộp thuế vn phải nộp đủ s tin thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản thuế”.

Theo quy định trên, trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, Công ty vẫn phải nộp đủ tiền thuế theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan.

2. Về cưỡng chế thuế:

Theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 thì:

- Điều 28 quy định: “Đối với các trường hợp ấn định thuế sau khi hàng hóa đã thông quan, nếu quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành quyết định, ấn định thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện cưỡng chế theo quy định. Thời hạn chp hành quyết định n định thuế theo quy định tại Điều này ngày cơ quan Hải quan ban hành quyết định n định thuế theo Thông tư s 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính”.

- Khoản 1 Điều 31 quy định: 1. Trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế; tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng m thủ tục hải quan:

a) Người nộp thuế thuộc đối tượng bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế được cơ quan Hải quan cho phép nộp dn tin thuế nợ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Quản thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế;

b) Người nộp thuế đã được tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định khoản 5 Điều 46 Nghị định”.

Theo quy định trên, đối với các trường hợp ấn định thuế sau khi hàng hóa đã thông quan, nếu quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế không nộp thuế thì cơ quan Hải quan thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Để chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế hoặc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty nghiên cứu việc nộp dần tiền thuế nợ hoặc phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 và khoản 2 Điều 31 Thông tư 155/2016/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Tuyên Quang được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1020/TCHQ-TXNK năm 2017 về làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230