Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 99/BXD-KHTC về việc báo cáo thực hành tiết kiệm năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 99/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Đức Hưng
Ngày ban hành: 02/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 99/BXD-KHTC
V/v: báo cáo thực hành tiết kiệm năm 2008

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ
- Các đơn vị sự nghiệp
- Các trường đào tạo thuộc Bộ Xây dựng
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng
- Các Tổng công ty, công ty do Bộ quản lý

 

Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra báo cáo của Chính phủ về “Việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm trong năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008 của đơn vị mình theo nội dung tại Phụ lục đính kèm.

Căn cứ Chỉ thị số 06/2008/CT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm trong năm 2007 và 6 tháng đầu năm 2008 của đơn vị mình theo nội dung tại Phụ lục đính kèm

Báo cáo của các đơn vị gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 6/7/2008 để tổng hợp báo cáo Quốc hội./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng

 

NỘI DUNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH TIẾT KIỆM NĂM 2007
(Kèm theo Văn bản số: 99/BXD-KTTC ngày 02 tháng 7 năm 2008)

I- ĐỐI VỚI KHỐI DOANH NGHIỆP:

1. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Việc ban hành các quy định của đơn vị nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các lĩnh vực như: áp dụng định mức, hạ giá thành sản phẩm; tiết kiệm trong đầu tư mua sắm tài sản; …(có số liệu cụ thể)

II- ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU, CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO, CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:

1. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Việc ban hành các văn bản của đơn vị nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Kết quả thực hành tiết kiệm trong quản lý sử dụng kinh phí thường xuyên, đặc biệt là các biện pháp về triển khai thực hiện các cơ chế tài chính mới (có số liệu cụ thể).

3. Kết quả tiết kiệm trong quản lý tài sản công, trong đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chửa lớn Tài sản (có số liệu cụ thể).

4. Đánh giá kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế có tác dụng phục vụ quản lý.

III- ĐỐI VỚI CÁC CỤC, VỤ, THANH TRA VÀ VĂN PHÒNG BỘ:

Theo chức năng nhiệm vụ và theo Điều 70, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí báo cáo các nội dung sau:

1. Đánh giá việc quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Đánh giá, liệt kê các qui định sửa đổi, bổ sung, cụ thể hoá các chủ trương chính sách về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .

3. Đánh giá việc hướng dẫn và thực hiện thanh tra, kiểm tra công trình xây dựng, bảo đảm yêu cầu chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

4. Đánh giá công tác quản lý nhà ở, nhà công sở, nhà công vụ, đã có những tác dụng gì đến quản lý chung, đến xã hội.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 99/BXD-KHTC về việc báo cáo thực hành tiết kiệm năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.125
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66