Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9123/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 02/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9123/UBND-NC
V/v công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành Thành phố;
- Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm;

Thực hiện văn bản số 424/TB-VPCP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

1. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Từ Liêm và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2013 của UBND Thành phố về việc chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính (ĐGHC) huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 05 tháng 12 năm 2013;

- Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng kế hoạch về công tác tổ chức, cán bộ; báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Đảng và nhà nước.

2. UBND huyện Từ Liêm:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan và các cơ quan chuyên môn của Bộ Nội vụ hoàn thiện Đề án điều chỉnh ĐGHC huyện Từ Liêm; tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết nghị và báo cáo UBND Thành phố;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân để tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính;

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị... không để xảy ra việc cấp đất trái thẩm quyền, mua bán, chuyển nhượng đất đai trái quy định, xây dựng trái phép, xây dựng không đúng quy hoạch; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản công và các nguồn lực của địa phương, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

- Trong quá trình thực hiện các thủ tục về điều chỉnh địa giới hành chính: tạm dừng việc giới thiệu địa điểm, lập quy hoạch chi tiết, giao đất triển khai các dự án đầu tư mới và tổ chức đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất; không quyết định đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, mua sắm trang thiết bị làm việc của các cơ quan; thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước về công tác cán bộ, không chia tách, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc; không tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

3. Các sở, ngành Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Từ Liêm và Sở Nội vụ thực hiện tốt các công việc về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thông tin, truyền thông nhằm tạo ra sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP; Bộ Nội vụ (b/c);
- Đ/c Bí thư Thành ủy (b/c);
- TT.Thành ủy, TT HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- UBMT Tổ quốc Thành phố;
- Ban TC, Ban NC, Ban TG, UBKT, Văn phòng TU (đề nghị phối hợp);
- Huyện ủy, HĐND huyện Từ Liêm;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PTTH HN; các Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ;
- CPVP, các đơn vị thuộc VP UBND TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9123/UBND-NC ngày 02/12/2013 công tác điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.917

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!