Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 910/SXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Nguyễn Huỳnh Đức
Ngày ban hành: 15/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 910/SXD-KTXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ V/v quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Công văn số 1384/UBND-KT ngày 08 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước của địa phương theo chế độ tiền lương mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với các nội dung như sau:

1/ Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư quyết định.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2/ Hệ số điều chỉnh:

Vùng

 

 

 

 

 

Hệ số
điều chỉnh
(K)

Vùng III (mức lương tối thiểu là 1.050.000 đ/tháng) áp dụng tại các địa bàn: Thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy, các huyện Châu Thành, Châu Thành A

Vùng IV (mức lương tối thiểu là 830.000 đ/tháng) áp dụng tại các địa bàn: các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Công văn số 227/SXD-GĐKT ngày 24/4/2008 của Sở Xây dựng Hậu Giang

Bộ đơn giá dịch vụ công ích ban hành kèm theo Công văn số 455/SXD-KTXD ngày 23/6/2009 của Sở Xây dựng Hậu Giang

Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Công văn số 227/SXD-GĐKT ngày 24/4/2008 của Sở Xây dựng Hậu Giang

Bộ đơn giá dịch vụ công ích ban hành kèm theo Công văn số 455/SXD-KTXD ngày 23/6/2009 của Sở Xây dựng Hậu Giang

Hệ số nhân công (KNC)

3,000

1,615

2,371

1,276

Hệ số máy thi công (KMTC)

1,588

1,391

1,479

1,299

Hệ số nhân công khảo sát (KĐCNCKS)

3,000

-

2,371

-

Hệ số nhân công thí nghiệm (KĐC NCTN)

5,508

-

4,354

-

Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo quy định hiện hành của nhà nước.

3/ Điều chỉnh giá hợp đồng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/01/2011 theo nội dung hợp đồng và các điều khoản đã thỏa thuận ký kết giữa các bên.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để B/C);
- UBND tỉnh (để B/C);
- GĐ Sở (để B/C);
- Các phòng KTHT, QLĐT;
- Các BQLDA huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VP, KTXD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huỳnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 910/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 ngày 15/09/2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.693

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!