Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 819/SXD-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Bùi Trang Thuận
Ngày ban hành: 03/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/SXD-KT
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo qui định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bến Tre, ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủ
y ban nhân dân các huyện, thành phố;
-
Các chủ đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 3215/UBND-TCĐT ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo qui định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD,

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ ngày 15/5/2015, cụ thể như sau:

I. Quy định chung

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát, dự toán chi phí lắp đặt, dự toán dịch vụ công ích đô thị và các lĩnh vực có liên quan khác theo mức lương đầu vào qui định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD, cụ thể như sau:

- Mức lương đầu vào 2.000.000 đồng/tháng từ ngày 15/5/2015 áp dụng đối với các công trình thuộc vùng III (địa bàn Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành);

- Mức lương đầu vào 1.900.000 đồng/tháng từ ngày 15/5/2015 áp dụng đối với các công trình thuộc vùng IV (địa bàn các huyện còn lại của tỉnh Bến Tre);

2. Một số chi phí khác được tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Quy định cụ thể

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán lắp đặt thiết bị, dự toán khảo sát

a. Điều chỉnh chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá được nhân với hệ số điều chỉnh KĐCNC như sau:

TT

Tên bộ đơn giá

Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công KĐCNC

Công trình thuộc vùng III (Tp. Bến Tre và huyện Châu Thành)

Công trình thuộc vùng IV (các huyện còn lại)

1

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo Công văn số 4892/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố kèm theo Công văn số 4891/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt (sửa đổi, bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh.

4,26

4,05

2

Đơn giá vận chuyển ngang trong công trường xây dựng công bố kèm theo Công văn số 4894/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

4,22

4,01

3

Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát công bố kèm theo Công văn số 4890/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh.

4,03

3,83

b. Điều chỉnh chi phí máy thi công

b.1. Đối với chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình được công bố tại Công văn số 4893/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đã xây dựng với mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng) thì được cộng thêm khoản chênh lệch chi phí nhân công (Qnc) và chi phí nhiên liệu, năng lượng (Qnl), trong đó:

Qnc =SCi x NCi x (KĐCNC – 1)

Ci: Số ca của loại máy thi công i.

NCi: Chi phí tiền lương thợ lái máy thi công i, xác định theo Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Công văn số 4893/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

KĐCNC: Hệ số điều chỉnh nhân công, KĐCNC = 4,01 áp dụng đối với công trình thuộc vùng III (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành); KĐCNC = 3,81 áp dụng đối với công trình thuộc vùng IV (các huyện còn lại của tỉnh Bến Tre).

Qnl: được xác định theo Mục II.3 của Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Công văn số 4893/UBND-TMXDCB ngày 14/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b.2. Đối với chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình được công bố tại Công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đã xây dựng với mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng đối với vùng III và 830.000 đồng/tháng đối với vùng IV) thì được cộng thêm khoản chênh lệch chi phí nhân công (Qnc) và chi phí nhiên liệu, năng lượng (Qnl), trong đó:

Qnc = SCi x NCi x (KĐCNC – 1)

Ci: Số ca của loại máy thi công i

NCi: Chi phí tiền lương thợ lái máy thi công i, xác định theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

KĐCNC: Hệ số điều chỉnh nhân công, KĐCNC = 1,34 áp dụng đối với công trình thuộc vùng III (Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành); KĐCNC = 1,61 áp dụng đối với công trình thuộc vùng IV (các huyện còn lại của tỉnh Bến Tre).

Qnl: được xác định theo Mục IV.3 của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố kèm theo Công văn số 1001/UBND-TCĐT ngày 17/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với những công tác xây dựng cơ bản, dịch vụ công ích đô thị, duy trì, quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung trong Khu công nghiệp, sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước ... mà Ủy ban nhân dân tỉnh không có ban hành đơn giá thì các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tự xây dựng đơn giá (hoặc xây dựng phương pháp điều chỉnh đơn giá - nếu đã xây dựng đơn giá) trên cơ sở mức lương đầu vào qui định tại Điều 4, Thông tư số 01/2015/TT-BXD, các qui định của Nhà nước về lập, quản lý chi phí và tự chịu trách nhiệm.

III. Quy định áp dụng

1. Đối với các gói thầu đã ký hợp đồng trước thời điểm ngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

2. Đối với đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng phê duyệt sau thời điểm ngày 15/5/2015 thì việc xác định đơn giá nhân công thực hiện theo Hướng dẫn này.

3. Đối với đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng phê duyệt trước thời điểm ngày 15/5/2015 thì thực hiện như sau:

- Đối với các gói thầu chưa mở thầu hoặc chưa ký hợp đồng giao thầu (trường hợp chỉ định thầu) thì điều chỉnh lại dự toán gói thầu xây dựng theo Hướng dẫn này để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Đối với các gói thầu đã mở thầu hoặc đã ký hợp đồng giao thầu (trường hợp chỉ định thầu) thì thực hiện các bước tiếp theo theo các quy định trước đây.

4. Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Công văn này thay cho Công văn số 5708/UBND-TCĐT ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011 để áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ ngày 15/5/2015.

Trong quá trình thực hiện hướng dẫn này, nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Xây dựng (báo cáo);
-
UBND tỉnh (báo cáo);
-
Ban GĐ SXD;
-
Các phòng, Ban, Trung tâm thuộc Sở;
-
Đăng Website SXD;
-
Lưu: VT, Phòng Kinh tế, T.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Trang Thuận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 819/SXD-KT ngày 03/07/2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.651

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80