Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8134/UBND-QHXDGT năm 2013 tăng cường công tác quản lý chất lượng chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 8134/UBND-QHXDGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8134/UBND-QHXDGT
V/v Tăng cường công tác quản lý chất lượng các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở: Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công văn số 2186/BXD-GĐ ngày 18/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng các chung cư cũ (có bản sao kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến công tác quản lý chất lượng các công trình nhà chung cư cũ, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có các văn bản: số 8877/UBND-XD ngày 18/10/2011 chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc bố trí kinh phí tổ chức kiểm định đánh giá chất lượng hiện trạng tại 85 chung cư cũ hiện hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn; số 1047/UBND-QLXDGT ngày 27/12/2012 yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng kết quả đánh giá hiện trạng tại 85 chung cư cũ hiện hư hỏng, xuống cấp tại Hà Nội.

2. Giao Sở Xây dựng, căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên và thực tế triển khai thời gian qua trên địa bàn Thành phố; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có liên quan tổ chức triển khai từng nội dung cụ thể (theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả triển khai trong năm 2013 và định kỳ hàng quý trong những năm tiếp theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Bộ Xây dựng;
- VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Văn Thịnh; TH, QHXDGT;
- Lưu: VT, XDv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8134/UBND-QHXDGT năm 2013 tăng cường công tác quản lý chất lượng chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.758
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102