Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 791/SXD-QLHĐXD năm 2014 hướng dẫn nội dung giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 791/SXD-QLHĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Văn Thống
Ngày ban hành: 05/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 791/SXD-QLHĐXD
V/v hướng dẩn một số nội dung giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải; Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Công thương; Sở Tư pháp;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban QL khu kinh tế;
- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Thông tư 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẩn một số nội dung về Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công văn số 3206/UBND-XD1 ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng hướng dẩn một số nội dung thực hiện giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp: Thực hiện theo Điều 7 của Luật Giám định tư pháp.

2. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp: Thực hiện theo Quy định tại Điều 8 Luật Giám định tư pháp.

3. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng:

- Điều kiện năng lực của giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc: Thực hiện theo Quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2014/TT-BXD

- Điều kiện năng lực của tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc: Thực hiện theo Quy định tại Điều 6 Thông tư 04/2014/TT-BXD

- Điều kiện năng lực của văn phòng giám định tư pháp xây dựng: Thực hiện theo Quy định tại Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-BXD

4. Đăng ký, công bố thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng:

- Cá nhân có nhu cầu là người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc cung cấp thông tin theo Phụ lục 1 của Thông tư 04/2014/TT-BXD (đính kèm văn bản này) gửi Sở Xây dựng để được xem xét công bố theo quy định

- Tổ chức tư vấn có nhu cầu là tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc tập hợp thông tin theo Phụ lục 2 của Thông tư 04/2014/TT-BXD (đính kèm văn bản này) gửi về Sở Xây dựng để được xem xét công bố theo quy định

- Văn phòng giám định tư pháp xây dựng cung cấp thông tin theo Phụ lục 2 của Thông tư 04/2014/TT-BXD (đính kèm văn bản này) gửi về Sở Xây dựng để được xem xét công bố theo quy định

5. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng: Sở Xây dựng căn cứ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng theo quy định của Luật Giám định tư pháp và Thông tư 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng để tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bổ nhiệm giám định viên tư pháp, sau đó gửi (01 bộ Hồ sơ) Sở Tư pháp xem xét, đề xuất; Sở Xây dựng hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm.

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Giao thông vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công thương), UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban QL khu kinh tế thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu tham gia thực hiện giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng biết và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của văn bản này. Văn bản này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Soxaydung.hatinh.gov.vn ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Hội đồng nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo sở (báo cáo);
- Ban biên tập cổng TTĐT Sở Xây dựng;
- Lưu : VT-QLHĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thống

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 791/SXD-QLHĐXD năm 2014 hướng dẫn nội dung giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40