Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 74/UBND-CNXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành: 27/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/UBND-CNXD
V/v điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dng trên địa bàn tnh theo Công văn số 2156/BXD-KTXD ngày 22-9-2015 của Bộ Xây dựng

Hòa Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
-
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20-3-2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Công văn số 2156/BXD-KTXD ngày 22-9-2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Văn bản số 26/SXD-QLHĐXD ngày 08-01-2016 về việc điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2156/BXD-KTXD ngày 22-9-2015 của Bộ Xây dựng,

Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết như sau:

- Đồng ý theo nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên: Bổ sung hệ số phụ cấp khu vực, hệ số đắt đỏ cho các địa bàn trong tỉnh để tính vào chi phí đầu tư xây dựng, được b sung chi phí tiền lương trong bộ đơn giá xây dựng ban hành kèm theo văn bản số 1563/UBND-CNXD ngày 08-12-2015 của y ban nhân dân tỉnh (trừ đơn giá dịch vụ công ích), (chi tiết theo Văn bản s 26/SXD-QLHĐXD ngày 08-01-2016 của Sở Xây dựng đính kèm).

- Giao Sở Xây dựng hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Yêu cầu Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT. Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND tỉnh;
-
Ch tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
-
Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
-
Lưu: VT, CNXD (Đ.70).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 74/UBND-CNXD ngày 27/01/2016 điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Công văn 2156/BXD-KTXD do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.548

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26