Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6603/UBND-QHXDGT năm 2013 xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 6603/UBND-QHXDGT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành: 10/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6603/UBND-QHXDGT
V/v Xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo" trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 5958/BC-SXD ngày 12/8/2013 của Sở Xây dựng gửi Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố báo cáo kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng; xử lý nhà, đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình (có bản sao kèm theo).

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến công tác xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình ("siêu mỏng, siêu méo"), Sở Xây dựng đã có Công văn số 2088/SXD-TTr ngày 08/4/2013 báo cáo các văn bản pháp luật để thực hiện về cơ bản đã được thống nhất, đủ điều kiện để các quận, huyện tổ chức thực hiện. Nay, Sở Xây dựng báo cáo các quận, huyện tiếp tục đề nghị hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thành phố, do đó, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý.

Yêu cầu Sở Xây dựng thống kê cụ thể, đầy đủ (không được chung chung) tên đơn vị, nội dung vướng mắc cần hướng dẫn và gửi các sở, ngành của Thành phố là đầu mối tương ứng để trả lời (hoàn thành trước ngày 15/9/2013). Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm ban hành văn bản giải quyết đầy đủ, kịp thời mọi nội dung vướng mắc, gửi Sở Xây dựng (để tổng hợp) và tất cả các Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (để triển khai thống nhất).

2. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã hoàn thành việc cân đối bố trí nguồn vốn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 4924/UBND-QHXDGT ngày 09/7/2013). Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố về tiến độ, kết quả thực hiện việc xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình ("siêu mỏng, siêu méo").

3. Đối với đề nghị của Sở Xây dựng về việc cho phép giải quyết theo hướng chỉ hợp khối kiến trúc công trình: yêu cầu Sở Xây dựng thống kê đầy đủ, cụ thể các trường hợp cần xử lý (không được chung chung; đồng thời đối chiếu, so sánh ưu, nhược điểm với phương án xử lý theo quy định); tổng hợp ý kiến của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có liên quan; chủ trì, phối hợp với các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, thống nhất đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (hoàn thành trước ngày 25/9/2013).

4. Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai đúng nhiệm vụ, đúng tiến độ; tổng hợp, báo cáo theo quy định.

5. Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, thanh tra các đơn vị thực hiện chậm việc xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo" trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 10 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các PCT: Nguyễn Văn Khôi, Vũ Hồng Khanh;
- Ban Pháp chế - HĐND Thành phố;
- BCĐ GPMB TP;
- VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Văn Thịnh: TH, QHXDGT;
- Lưu: VT, XDv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6603/UBND-QHXDGT năm 2013 xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.563
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85