Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 613/UBND-KTN năm 2015 thực hiện Quyết định về ủy quyền, phân cấp trong hoạt động xây dựng và xây dựng Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 613/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 10/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 613/UBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định về ủy quyền, phân cấp trong hoạt động xây dựng và xây dựng Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

Bình Định, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 118/SXD-QLXD ngày 05/02/2015 về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng dự thảo Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo quy định mới của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, trình UBND tỉnh xem xét ban hành trong tháng 02 năm 2015.

2. Cho phép tiếp tục áp dụng quy định tại Điều 1, Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng và Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND .

Cơ quan được ủy quyền, phân cấp theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND thực hiện nhiệm vụ phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định tại Điều 72, Điều 82 của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 sau khi được các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định. Việc áp dụng này được thực hiện cho đến khi UBND tỉnh ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán theo quy định mới của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 có hiệu lực thi hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP + CV;
- Lưu: VT, K14 (80b).

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 613/UBND-KTN năm 2015 thực hiện Quyết định về ủy quyền, phân cấp trong hoạt động xây dựng và xây dựng Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.694
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238