Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5957/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hồ Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 14/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5957/BXD-KTXD
V/v áp dụng hệ số, vận dụng định mức trong quá trình lập dự toán dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư đường ven biển Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 282/HRPC-KTKH ngày 21/10/2020 của Công ty cổ phần đầu tư đường ven biển Hải Phòng về việc áp dụng hệ số, vận dụng định mức trong quá trình lập dự toán dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo tại văn bản số 282/HRPC-KTKH, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09KM trên địa bàn tỉnh Thái Bình được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 theo hình thức công tác công tư (PPP) và quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng. Do vậy, việc thanh, quyết toán đối với dự án phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng đã ký kết, pháp luật áp dụng cho hợp đồng; quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác có liên quan áp dụng đối với dự án.

2. Việc áp dụng, vận dụng định mức

a) Theo quy định tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy thì đối với những máy làm việc ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường ăn mòn cao thì định mức khấu hao, định mức sửa chữa được điều chỉnh với hệ số 1,05; theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) thì công tác khoan cọc nhồi tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng. Do vậy, trường hợp dự án có điều kiện thi công như nêu tại văn bản số 282/HRPC-KTKH, Chủ đầu tư xem xét, quyết định áp dụng hệ số điều chỉnh theo quy định nêu trên để lập dự toán đầu tư xây dựng công trình.

b) Theo quy định tại khoản 4, Điều 19 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2015/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì Chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo hệ thống định mức dự toán xây dựng có cùng công nghệ và điều kiện áp dụng đã được công bố làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trường hợp Công tác đổ bê tông gờ lan can cầu bằng máy bơm bê tông cần có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, quy trình và biện pháp tổ chức thực hiện thi công như Công tác đổ bê tông xà dầm, giằng, sàn mái (mã hiệu AF.32310 do Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007) thì Chủ đầu tư xem xét, vận dụng định mức nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty cổ phần đầu tư đường ven biển Hải Phòng nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, KTXD(H).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hồ Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5957/BXD-KTXD ngày 14/12/2020 về áp dụng hệ số, vận dụng định mức trong quá trình lập dự toán dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


171

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167