Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 568/BXD-KHCN chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ ngành Xây dựng năm 2012 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 568/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 11/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/BXD-KHCN
V/v chuẩn bị tổ chức Hội thảo KHCN ngành XD năm 2012

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Viện: KHCN XD; Vật liệu XD; KTQH Đô thị - Nông thôn; Kinh tế XD.
- Các Trường ĐHKT Hà Nội; Trường ĐHKT TP. Hồ Chí Minh.
- Tập đoàn Công nghiệp XD Việt Nam; Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam.
- Các Tổng Công ty tư vấn XD Việt Nam; Tổng Công ty XNK và XD Việt Nam (Vinaconex); Tổng Công thủy tinh và gốm xây dựng (Viglacera); Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem).
- Các Hiệp hội nghề nghiệp XD và sản xuất VLXD.

 

Thực hiện kế hoạch xây dựng ‘‘Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Ban soạn thảo thông qua ngày 5/3/2012, Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức hội thảo Khoa học công nghệ ngành XD năm 2012 vào ngày 28/6/2012. Ban Tổ chức Hội thảo đã được thành lập theo Quyết định số 324/QĐ-BXD ngày 6/4/2012.

Để triển khai Hội thảo trên, Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị thực hiện các công việc theo kế hoạch tổng thể (như phụ lục 1 đính kèm văn bản này); Đồng thời nhằm phân tích, đánh giá toàn diện những thành quả sau 10 năm đổi mới và phát triển KHCN ngành Xây dựng và đề xuất, kiến nghị cho những năm tiếp theo, Bộ Xây dựng đề nghị đơn vị viết bài theo phân công chi tiết (như phụ lục 2 đính kèm văn bản này). Bài viết bao gồm phần đánh giá kết quả đạt được theo chủ đề, đồng thời đề xuất và kiến nghị giúp nâng cao hiệu quả và phát triển cho các lĩnh vực đó trong những năm tiếp theo.

Giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị đầu mối tập hợp các bài viết và tổng hợp thành kỷ yếu và chỉ đạo các nội dung trình chiếu tại Hội thảo.

Đề nghị đơn vị khẩn trương thực hiện để Hội thảo tổ chức được thành công./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
(Kèm theo công văn số: 568/BXD-KHCN ngày 11 tháng 4 năm 2012)

1. Tên Hội thảo khoa học

“Khoa học và Công nghệ ngành xây dựng. Chặng đường 10 năm đổi mới và phát triển (2000-2010)”.

2. Nội dung Hội thảo

- Tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện các mục tiêu của “Chiến lược phát triển KHCN ngành xây dựng đến năm 2010, tầm nhìn 2020” (phê duyệt năm 2000). Các lĩnh vực chủ yếu: (i) Khoa học quản lý các hoạt động XD; (ii) Kết cấu và công nghệ XD; (iii) Địa kỹ thuật và nền móng công trình; (iv) Công nghệ VLXD; (v) Công nghệ cơ khí XD; (vi) Hạ tầng kỹ thuật và công nghệ môi trường; (vii) Tự động hóa và công nghệ thông tin trong XD; (viii) Tiêu chuẩn hóa XD; (ix) Nguồn nhân lực KHCN.

- Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và thực hiện chiến lược/định hướng phát triển KHCN quốc gia và của ngành xây dựng.

- Giới thiệu dự thảo “Chiến lược phát triển KH&CN ngành XD đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030”, lấy ý kiến góp ý.

3. Kế hoạch tổ chức Hội thảo

a) Thời gian tổ chức Hội thảo: 28/6/2012.

b) Địa điểm dự kiến: Hội trường K/S Melia (Lý Thường Kiệt).

c) Đối tượng tham dự: (khoảng 200 khách mời).

- Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng BXD, lãnh đạo VPCP và các Bộ KH&CN, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương;

- Đại diện lãnh đạo Vụ KHCN của các Bộ KH&CN, GTVT, NN&PTNT, CT;

- Đại diện sở XD của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc TW;

- Đại diện các đơn vị KHCN và đào tạo của Bộ XD;

- Đại diện các Hiệp hội nghề nghiệp; các Tập đoàn, tổng công ty XD/ sản xuất VLXD;

- Các báo, đài truyền hình TW và địa phương.

d) Kế hoạch tổng thể:

- Các bài viết và tham luận được gửi về Vụ KHCN-MT trước ngày 30/5/2012 (bản in A4, kèm theo files Word hoặc PowerPoint đối với các báo cáo tham luận trình chiếu tại Hội thảo).

- Ngày 05/6/2012: Họp Ban tổ chức Hội thảo thông qua nội dung đề cương chi tiết.

- Ngày 12/6/2012: Họp Ban tổ chức Hội thảo thông qua nội dung và chi tiết chương trình.

4. Chương trình Hội thảo (dự kiến) ngày 28/6/2012

- 8h00 – 8h30. Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu.

- 8h30 – 8h40. Khai mạc và giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chương trình

- 8h40 – 8h55. Phát biểu của Bộ trưởng BXD.

- 8h55 – 9h15. Phát biểu của Phó Thủ tướng.

- 9h15 – 12h00. Các tham luận và báo cáo:

+ Thành tựu KH&CN ngành XD sau 10 năm đổi mới và phát triển.

+ Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp XD bằng con đường tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ mới.

+ Đổi mới công nghệ và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất VLXD.

+ Cơ khí xây dựng – Làm chủ công nghệ chế tạo các thiết bị xây dựng và sản xuất VLXD.

+ Hệ thống tiêu chuẩn hóa ngành XD – Đổi mới và hội nhập.

+ Kinh nghiệm xây dựng và thực thi chiến lược phát triển KHCN ngành XD (Nhật Bản).

+ Báo cáo dự thảo “Chiến lược phát triển KH&CN ngành XD giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030”.

- 12h00 – 12h15. Tổng kết Hội thảo.

- 12h30. Ăn trưa (buffet).

 

PHỤ LỤC II

PHÂN CÔNG, BÀI VIẾT VÀ THAM LUẬN
(Kèm theo công văn số: 568/BXD-KHCN ngày 11 tháng 4 năm 2012)

- Ban tổ chức Hội thảo: ra các Thông báo về Hội thảo; tổ chức, phân công chuẩn bị cho Hội thảo; xem xét và thông qua nội dung các tham luận và bài viết trong kỷ yếu Hội thảo.

- Vụ KHCN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan (Văn phòng BXD, Vụ HTQT): (i) Chuẩn bị Thông báo, giấy mời; (ii) Mời tổ chức Quốc tế tham dự và có tham luận tại Hội thảo; (iii) Tổ chức cho các đơn vị đầu mối làm việc với các đơn vị có liên quan để tìm hiểu, thu thập số liệu cho các lĩnh vực; (iv) Phối hợp với Viện KHCN XD, Văn phòng BXD tổ chức hậu cần cho Hội thảo; (v) Chuẩn bị các nội dung có liên quan đến công tác quản lý KHCN (ngân sách KHCN, các nhiệm vụ KHCN, hệ thống phòng thí nghiệm, hệ thống tiêu chuẩn hóa, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong XD).

- Giao Viện KHCN XD chủ trì, phối hợp với Vụ KHCN-MT tổ chức hậu cần cho Hội thảo; Chủ trì, phối hợp với Tổ biên tập Chiến lược và các đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo và nội dung trình chiếu (i) Báo cáo “Thành tựu KH&CN ngành XD sau 10 năm đổi mới và phát triển”, (ii) Dự thảo “Chiến lược phát triển KHCN ngành XD đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; (iii) Chuẩn bị báo cáo và trình chiếu tham luận “Hệ thống tiêu chuẩn hóa ngành XD – Đổi mới và hội nhập”; (iv) Chuẩn bị các bài viết trong kỷ yếu thuộc lĩnh vực kết cấu và công nghệ XD, địa kỹ thuật và nền móng công trình; (v) Biên tập và xuất bản kỷ yếu Hội thảo KHCN.

- Giao Viện VLXD chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan (i) Chuẩn bị nội dung về công nghệ VLXD, cơ khí XD trong báo cáo “Thành tựu KH&CN ngành XD sau 10 năm đổi mới và phát triển”; (ii) Chuẩn bị nội dung và trình chiếu báo cáo tham luận “Đổi mới công nghệ và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất VLXD”; (iii) Các bài viết khác thuộc lĩnh vực VLXD, CKXD trong kỷ yếu.

- Giao Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị - Nông thôn chủ trì, phối hợp với Viện KTXD, các cục, vụ và các đơn vị có liên quan: (i) Chuẩn bị báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý của ngành XD, công tác tiêu chuẩn hóa, điển hình hóa; (ii) Chuẩn bị các bài viết trong kỷ yếu về những kết quả trong lĩnh vực khoa học quản lý, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong tư vấn và quản lý XD.

- Giao Lilama (Tập Đoàn CN XD VN) chủ trì, phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp cơ khí XD: (i) Chuẩn bị nội dung và trình chiếu tham luận “Cơ khí xây dựng – Làm chủ công nghệ chế tạo các thiết bị xây dựng và sản xuất VLXD”; (ii) Chuẩn bị các hình ảnh, video giới thiệu thành công của Lilama trong ứng dụng công nghệ mới, trong nghiên cứu và làm chủ thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí XD.

- Giao Tập đoàn XD Sông Đà (Tập đoàn CN XD VN) chủ trì, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp XD khác: (i) Chuẩn bị nội dung và trình chiếu tham luận “Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp XD bằng con đường tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ mới”; (ii) Chuẩn bị các hình ảnh, video giới thiệu kết quả ứng dụng công nghệ mới trong XD các công trình trọng điểm Quốc gia.

- Giao Tổng Công ty XNK và XD Việt Nam (Vinaconex): (i) Chuẩn bị các bài viết giới thiệu trong kỷ yếu Hội thảo về “Hiệu quả đầu tư và áp dụng công nghệ mới trong xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật”; (ii) Chuẩn bị các hình ảnh, video giới thiệu kết quả ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất VLXD, xây dựng nhà ở và công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Giao Tổng Công ty thủy tinh và gốm XD (Viglacera): (i) Chuẩn bị các bài viết giới thiệu trong kỷ yếu về “Đầu tư công nghệ mới trong sản xuất VLXD nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm VLXD”; (ii) Chuẩn bị các hình ảnh, video giới thiệu kết quả đầu tư và áp dụng công nghệ mới trong sản xuất VLXD.

- Giao Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem): (i) Chuẩn bị các bài viết trong kỷ yếu giới thiệu về “Thành công trong áp dụng công nghệ tận dụng nhiệt thải trong dây chuyền sản xuất xi măng”; (ii) Chuẩn bị các hình ảnh, video giới thiệu kết quả đầu tư và áp dụng công nghệ mới trong sản xuất xi măng.

- Giao Hiệp hội Công nghiệp bê tông Việt Nam viết bài trong kỷ yếu giới thiệu “Những thành tựu trong công nghiệp sản xuất sản phẩm và cấu kiện đúc sẵn”.

- Giao Công ty Cổ phần nước và môi trường VN (Viwase, Tổng Công ty tư vấn XD Việt Nam) chủ trì, phối hợp với các hiệp hội và doanh nghiệp XD hạ tầng kỹ thuật và môi trường chuẩn bị các bài viết trong kỷ yếu về thành tựu KHCN lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và công nghệ xử lý môi trường.

- Giao Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì, phối hợp với Vụ TCCB, các trường, viện và các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập số liệu, phân tích và đánh giá chất lượng nguồn nhân lực KHCN của ngành XD; chuẩn bị các bài viết trong kỷ yếu về nguồn nhân lực KHCN của ngành XD.

- Giao Hội Tin học Xây dựng, Tổng Công ty tư vấn XD VN (VNCC) phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập số liệu, phân tích và đánh giá kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong ngành XD; chuẩn bị các bài viết trong kỷ yếu về lĩnh vực trên.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 568/BXD-KHCN chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ ngành Xây dựng năm 2012 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172