Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5670/UBND-THKH điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 5670/UBND-THKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Đỗ Quốc Cảnh
Ngày ban hành: 26/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5670/UBND-TH
V/v điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 8 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1620/SKHĐT-TĐ ngày 10/8/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và chi phí máy, nhân công trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nghiêm chủ trương chỉ đạo của UBND tỉnh về việc không điều chỉnh đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc, giá nguyên vật liệu, nhân công, giá ca máy,… trong năm 2011 theo Thông báo số 84/TB-UBND ngày 29/7/2011 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại các hội nghị giao ban chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2011.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các ngành liên quan, căn cứ tình hình biến động giá cả ở địa phương, tham mưu, đề xuất điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố hoặc ban hành để thực hiện từ đầu năm 2012.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, các ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, THKH (02).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG




Đỗ Quốc Cảnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5670/UBND-THKH điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140