Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 515/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 25/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 515/VPCP-KGVX
V/v xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao Đồng Tháp Mười tại Long An

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

 

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Thường trực Ban Bí thư (công văn số 10773/-CV/VPTW ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Trung ương Đảng), xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (công văn số 3307/UBND-CN ngày 17 tháng 9 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7365/BKH-LĐVX ngày 15 tháng 10 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 14533/BTC-ĐT ngày 28 tháng 10 năm 2010), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3861/BVHTTDL-KHTC ngày 3 tháng 11 năm 2010) về việc xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao Đồng Tháp Mười tại tỉnh Long An, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến năm 2010, được phê duyệt tại Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở giai đoạn 2011-2015, làm cơ sở cho các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển các cơ sở văn hóa, phù hợp với kế hoạch tài chính của các tỉnh và hướng hỗ trợ của nhà nước trong giai đoạn 2011-2015.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chủ động tính toán, cân đối vốn từ nguồn ngân sách địa phương và khả năng huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác; đồng thời làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xác định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương. Trên cơ sở đó chỉ đạo xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo thẩm quyền và quy định hiện hành. Trước khi phê duyệt cần lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 515/VPCP-KGVX ngày 25/01/2011 về xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao Đồng Tháp Mười tại Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.371

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!