Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4807/VPCP-QHQT ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc chuẩn bị Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4807/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 02/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4807/VPCP-QHQT
V/v ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc chuẩn bị Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của WB.

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên,
Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên.

 

Xét Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3898/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 6 năm 2012) về tình hình triển khai Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB); căn cứ kết quả cuộc họp tại Văn phòng Chính phủ vào ngày 25 tháng 6 năm 2012 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì với đại diện WB và lãnh đạo của các cơ quan, địa phương liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân các tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên phối hợp chặt chẽ với WB và các cơ quan liên quan, khẩn trương tiến hành các công tác chuẩn bị, hoàn tất đề cương và văn kiện Dự án, trình duyệt theo quy định hiện hành, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án trong năm tài khóa 2014 của WB.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai công tác chuẩn bị, hoàn tất Đề cương Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương làm việc cụ thể với WB để:

- Nghiên cứu khả năng áp dụng và tính khả thi của phương thức quản lý tài chính thông qua Quỹ Phát triển đô thị địa phương cho Dự án trên theo đề xuất của WB, so sánh với việc phân cấp giao trực tiếp cho các địa phương quản lý theo phương thức truyền thống hiện nay;

- Căn cứ vào kết quả nghiên cứu trên và các bài học kinh nghiệm từ việc triển khai các dự án nâng cấp đô thị hiện nay, lựa chọn phương thức tiếp cận và quản lý tài chính phù hợp, bảo đảm tiến độ triển khai và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay của WB cho Dự án, đề xuất kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- Văn phòng WB tại Hà Nội (để phối hợp);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP;
các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4807/VPCP-QHQT ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc chuẩn bị Dự án Nâng cấp đô thị miền núi phía Bắc, vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.729
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78