Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4606/BNN-KHCN năm 2013 về tiêu chuẩn áp dụng khi lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4606/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4606/BNN-KHCN
V/v tiêu chuẩn áp dụng khi lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi 2.

Trả lời Công văn số 480CV/CTTVII-TV1 ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi 2 (HEC 2) về việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật khi lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1/ Tiêu chuẩn quốc gia, TCVN 8412:2010 "Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành" ban hành kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-BNN-KHCN ngày 06/10/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ được sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia từ tiêu chuẩn ngành 14TCN 156-2005 "Hệ thống công trình thủy lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hệ thống". Tại Thông báo số 1041/TB-BNN-KHCN ngày 20/02/2013 đã có sự nhầm lẫn giữa 14TCN 121-2002 và 14TCN 156-2005.

2/ Tiêu chuẩn ngành 14TCN 121-2002 "Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi - Quy định về lập và Ban hành quy trình vận hành điều tiết", năm 2009 Bộ đã phê duyệt kế hoạch để chuyển đổi thành QCVN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản thẩm định, do nội dung không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật nên có ý kiến không đồng ý ban hành. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã có văn bản đề nghị Tổng cục Thủy lợi chỉnh sửa, hoàn thiện để ban hành dưới dạng văn bản quản lý để quy định trong việc lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước.

3/ Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật:

Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm:

- Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN;

- Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS.

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam bao gồm:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ký hiệu là QCVN;

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, ký hiệu là QCĐP.

Theo Điều 7 và Điều 11 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 và Điều 1 Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, công tác chuyển đổi; sửa đổi, bổ sung nội dung tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hủy bỏ tiêu chuẩn ngành phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Như vậy, tiêu chuẩn ngành 14TCN 121-2002 "Hồ chứa nước - Công trình thủy lợi - Quy định về lập và Ban hành quy trình vận hành điều tiết" chưa được chuyển đổi thành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định hiện hành.

Để có thể áp dụng tiêu chuẩn trên trong việc lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước đề nghị HEC 2 làm việc với Chủ đầu tư để làm thủ tục cho phép áp dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi (để biết);
- Lưu: VT, KHCN (8b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4606/BNN-KHCN năm 2013 về tiêu chuẩn áp dụng khi lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.372
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85