Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 430/BXD-KTTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 430/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 430/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 44/SXD-QLKT ngày 09/01/2008 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về Dự thảo Qui định một số điều về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ (sau đây gọi là Dự thảo), Sở Xây dựng Hà Nội cần lưu ý một số nội dung sau:

1. Qui định tại khoản 3 Điều 3 của Dự thảo là chưa phù hợp. Chủ đầu tư quyết định áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Khoản 3 Điều 8 của Dự thảo: "Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình hoặc có thể kết hợp hai phương pháp để lập dự toán công trình..."

3. Qui định tại Điều 9 của Dự thảo "... Các định mức xây dựng mới hoặc điều chỉnh phải được UBND thành phố chấp thuận trước khi thực hiện.

Sở Xây dựng chuyên ngành là cơ quan đầu mối tiếp nhận các định mức xây dựng mới hoặc điều chỉnh thuộc chuyên ngành sở quản lý; phối hợp với các sở, ngành có liên quan để trình UBND thành phố xem xét, quyết đinh" là chưa phù hợp. Đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố, làm cơ sở lập đơn giá để thanh toán đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Riêng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét quyết định.

4. Khoản 4 Điều 10: "... Đối với giá ca máy thi công chưa có trong bảng giá ca máy công bố hoặc có trong bảng giá ca máy công bố nhưng chưa phù hợp thì chủ đầu tư, các tổ chức có liên quan căn cứ theo hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD để xây dựng giá ca máy thi công phải được UBND thành phố chấp thuận trước khi thực hiện". Qui định này chỉ phù hợp đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của địa phương.

5. Về nội dung quản lý giá vật liệu xây dựng tại các Điều 11, Điều 16, Sở Xây dựng căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 và văn bản số 190/BXD-KTTC ngày 28/1/2008 của Bộ Xây dựng (sau khi thống nhất với Bộ Tài chính) đề sửa lại nội dung qui định cho phù hợp.

6. Nghiên cứu lại Điều 14, chủ đầu tư (không phải người quyết định đầu tư) quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp để lại điều này cần hoàn thiện trách nhiệm của người quyết định đầu tư theo các qui định về:

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (trong đó có tổng mức đầu tư).

- Cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư trong trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách của thành phố.

- Xem xét quyết định việc áp dụng định mức xây dựng mới đối với trường hợp như ý kiến tại điểm 3 của văn vản này.

- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

7. Điều 17 Xử lý chuyển tiếp: Bổ sung thêm qui định tại Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày ngày 07/01/2008 của Chính phủ.

8. Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức rà soát các tập đơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, các định mức đã ban hành hoặc định mức được Bộ Xây dựng ban hành áp dụng riêng tại địa phương (chưa được Bộ Xây dựng công bố trong hệ thống định mức hiện hành) trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét chuyển thành công bố để làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng Hà Nội căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức triển khai.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 430/BXD-KTTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.969
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112