Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 429/UBND-XD hướng dẫn tính dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 03/2008/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 429/UBND-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 14/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 429/UBND-XD
V/v hướng dẫn tính dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

Kinh gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị trong tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện và thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 04/TT-SXD ngày 29/01/2008 về việc hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho dùng hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công KM = 1,134 khi sử dụng bộ đơn giá năm 2006 của tỉnh Bình Định để tính chi phí đầu tư xây dựng công trình như đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình nêu trên.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện và thành phố, các sở, ban, đơn vị trong tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; điều chỉnh giá hợp đồng cho các công trình có khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2008 về sau theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng do việc thay đổi mức lương tối thiểu theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/7/2007 của Chính phủ.

Văn bản này điều chỉnh, bổ sung văn bản số 122/UBND-XD ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP+CV;
- Lưu: VT, K14 (TK.50b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 429/UBND-XD hướng dẫn tính dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 03/2008/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.840

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108