Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 407/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 rà soát danh mục đầu tư xây dựng của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 407/BGDĐT-CSVCTBTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v rà soát danh mục đầu tư xây dựng của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chương trình công tác của Văn phòng Chính phủ giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Đề án Kiên cố hóa đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp xây dựng Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2020.

Để đảm bảo tính khả thi trong việc triển khai Đề án Kiên cố hóa trong năm 2014 và năm 2015, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan ra soát danh mục đầu tư xây dựng đã được duyệt tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được xây dựng gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo biểu mẫu kèm theo công văn này (Biểu số 1, Biểu số 2, Biểu số 3). Việc tổng hợp danh mục của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học không được trùng lắp với danh mục các Chương trình, Dự án, Đề án khác đã được phê duyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đường công văn và file văn bản theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại: 0438684791, email: cuccsvctbth@moet.edu.vn; thời hạn gửi: trước ngày 15 tháng 02 năm 2014 để tổng hợp, rà soát và phối hợp với các Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nếu địa phương nào báo cáo chậm hoặc báo cáo không đầy đủ, không chính xác các nội dung tại biểu mẫu kèm công văn này, coi như địa phương không có nhu cầu đầu tư xây dựng theo danh mục đã được duyệt của Đề án Kiên cố hóa.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (KGVX);
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD;
- Sở  GDĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

UBND tỉnh/thành phố:……

Biểu số 1

BÁO CÁO DANH MỤC ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH 20/2008/QĐ-TTG
(Kèm theo công văn số 407/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tiêu chí

 

Cấp học

Số phòng học

Số nhà công vụ cho giáo viên

Ghi chú

Đã hoàn thành

Còn lại chưa được xây dựng

Đã hoàn thành

Còn lại chưa được xây dựng

A

B

1

2

3

4

5

Toàn tỉnh

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Huyện…

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Huyện…

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Ghi chú: Khi lập biểu không chèn thêm nội dung khác

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

(kí, ghi rõ họ tên)

…, ngày      tháng    năm    
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(kí tên, đóng dấu)

 

UBND tỉnh/thành phố:……

 

Biểu số 2

BÁO CÁO DANH MỤC ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH 20/2008/QĐ-TTG THUỘC CÁC HUYỆN NGHÈO THEO NGHỊ QUYẾT 30A/2008/NQ-CP
(Kèm theo công văn số 407/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tiêu chí

 

Cấp học

Số phòng học

Số nhà công vụ cho giáo viên

Ghi chú

Đã hoàn thành

Còn lại chưa được xây dựng

Đã hoàn thành

Còn lại chưa được xây dựng

A

B

1

2

3

4

5

Toàn tỉnh

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Tên huyện…

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Tên xã…

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Tên xã…

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Ghi chú: Khi lập biểu không chèn thêm nội dung khác

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

(kí, ghi rõ họ tên)

…, ngày      tháng    năm    
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(kí tên, đóng dấu)

 

UBND tỉnh/thành phố:……

Biểu số 3

BÁO CÁO DANH MỤC ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH 20/2008/QĐ-TTG THUỘC CÁC XÃ CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN, Ở VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG CHỊU ẢNH HƯỞNG THIÊN TAI BÃO LỤT
(Kèm theo công văn số 407/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tiêu chí

 

Cấp học

Số phòng học

Số nhà công vụ cho giáo viên

Ghi chú

Đã hoàn thành

Còn lại chưa được xây dựng

Đã hoàn thành

Còn lại chưa được xây dựng

A

B

1

2

3

4

5

Toàn tỉnh

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Tên huyện…

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Tên xã…

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Tên xã…

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1

Mầm non

 

 

 

 

 

2

Tiểu học

 

 

 

 

 

3

THCS

 

 

 

 

 

4

THPT

 

 

 

 

 

Ghi chú: Khi lập biểu không chèn thêm nội dung khác

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(kí, ghi rõ họ tên)

…, ngày      tháng    năm    
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(kí tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 407/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 rà soát danh mục đầu tư xây dựng của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40