Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 394/BNN-KH thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 394/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/BNN-KH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản;
- Vụ Khoa học công nghệ và môi trường;
- Cục Quản lý xây dựng công trình.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/T.Ư ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ (Quyết định số 1602/QĐ-BNN-KH ngày 06/7/2012).

Thực hiện Văn bản số 716/VPCP-KTN ngày 22/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, triển khai chi tiết và tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những mục tiêu, nội dung Kế hoạch hành động của Bộ; định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động, trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch) trước ngày 22 tháng 02 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 394/BNN-KH thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55