Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 370/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn chuyển vốn và thanh toán vốn từ nguồn huy động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1887/TTg-CN ngày 17/11/2006 về việc bố trí vốn và cơ chế thanh toán vốn cho các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La, Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục chuyển vốn và thanh toán vốn từ nguồn huy động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các công trình trên như sau:

I. Một số vấn đề chung

- Việc chuyển vốn, thanh toán vốn cầu Pá Uôn và các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La do Bộ Giao thông vận tải quản lý bằng nguồn vốn 1.013,24 tỷ đồng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam huy động được thực hiện theo hướng dẫn tại mục II dưới đây.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm huy động đủ 1.013,24 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cầu Pá Uôn và các dự án giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La.

- Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện xây dựng cầu Pá Uôn và các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định, phù hợp với tiến độ xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La.

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện việc thanh toán vốn đầu tư cầu Pá Uôn và các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La theo đúng quy định và không tính phí quản lý.

II. Hướng dẫn cụ thể

1. Lập và thỏa thuận kế hoạch vốn năm:

- Căn cứ yêu cầu, tiến độ đầu tư xây dựng công trình cầu Pá Uôn và các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư lập kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án theo tổng tiến độ và có chia ra từng năm, gửi và thỏa thuận kế hoạch vốn đầu tư với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La có chia ra từng năm do Chủ đầu tư đăng ký, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổng hợp, cân đối vào kế hoạch đầu tư hàng năm và có văn bản thỏa thuận kế hoạch vốn cho các dự án gửi Bộ Giao thông vận tải, Chủ đầu tư và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ kế hoạch vốn đầu tư cầu Pá Uôn và các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La đã được thỏa thuận giữa Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện công tác thanh toán vốn đầu tư cho các dự án đảm bảo tiến độ và đúng quy định.

- Trong năm thực hiện, nếu tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn đầu tư thực tế của dự án có thay đổi so với kế hoạch vốn đã thỏa thuận thì Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư lập và thỏa thuận với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thống nhất kế hoạch điều chỉnh. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông báo kế hoạch điều chỉnh cho Bộ Giao thông vận tải, Chủ đầu tư và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

2. Chuyển vốn:

- Căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư hàng năm, tiến độ thực hiện và thanh toán vốn cho các dự án giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La của Chủ đầu tư, hàng quý Ngân hàng Phát triển Việt Nam có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển vốn.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển vốn vào tài khoản của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đồng thời thông báo cho Bộ Giao thông vận tải và Chủ đầu tư để theo dõi số vốn đã chuyển.

- Nếu hết năm không thực hiện được hết kế hoạch vốn đầu tư đã bố trí (kể cả kế hoạch vốn điều chỉnh), thì được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án kết thúc đầu tư.

3. Thanh toán vốn đầu tư:

a) Mở tài khoản: Chủ đầu tư mở tài khoản tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo hướng dẫn và quy định của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

b) Việc thanh toán vốn đầu tư các dự án giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La thực hiện theo các quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành liên quan.

4. Chế độ báo cáo, quyết toán vốn đầu tư

4.1. Chế độ báo cáo:

- Đối với Chủ đầu tư: Hàng tháng (vào ngày 5 tháng sau), quý (vào ngày 10 tháng đầu quý sau) và kết thúc năm kế hoạch, Chủ đầu tư lập báo cáo tình hình thực hiện đầu tư, thanh toán vốn theo mẫu biểu số 1 và 2 gửi Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

- Đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam: Hàng tháng (quý) Ngân hàng Phát triển Việt Nam gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo về số vốn đã nhận, số vốn đã thanh toán. Hàng quý đối chiếu với Tập đoàn Điện lực Việt Nam số vốn đã nhận, đã thanh toán.

Riêng báo cáo quý IV được thay bằng báo cáo cả năm vào ngày 20 tháng 1 năm sau.

- Đối chiếu số liệu thanh toán vốn đầu tư: Hàng quý, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Chủ đầu tư thực hiện đối chiếu thanh toán vốn đầu tư theo mẫu biểu số 3.

4.2. Quyết toán vốn đầu tư: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục chuyển vốn và thanh toán vốn từ nguồn huy động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện. Nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để có hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lưu: VT, PC, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 


Chủ đầu tư…
Số…

Biểu số 01/BC

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ THÁNG … NĂM …

(Đơn vị: Triệu đồng)

Số tt

 

KH vốn đầu tư năm

Giá trị khối lượng thực hiện

Vốn đã thanh toán

Ghi chú

Lũy kế từ đầu năm

Trong đó thực hiện trong tháng

Lũy kế từ đầu năm

Trong đó thực hiện trong tháng

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GTVT
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam

….., ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Chủ đầu tư…
Số…

Biểu số 02/BC

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUÝ … NĂM …

(Đơn vị: Triệu đồng)

Số tt

 

Tổng mức đầu tư

Thời gian khởi công hoàn thành

KH vốn đầu tư năm

Giá trị khối lượng thực hiện

Vốn đã thanh toán

Ghi chú

Lũy kế từ đầu năm

Trong đó thực hiện trong quý

Lũy kế từ đầu năm

Trong đó thực hiện trong quý

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GTVT
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam

….., ngày … tháng … năm …
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 


Biểu số 03

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ QUÝ … NĂM

Tên dự án

Chủ đầu tư

Thời gian khởi công hoàn thành

Quyết định đầu tư được duyệt

Tổng mức đầu tư/tổng dự toán được duyệt

Tình hình thanh toán vốn:

Số tt

 

Tổng số

Chia ra

Ghi chú

Xây lắp

Thiết bị

Chi khác

I

Số liệu của Chủ đầu tư

 

 

 

 

 

1

Lũy kế vốn thanh toán từ khởi công

 

 

 

 

 

2

Vốn thanh toán trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Số liệu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 

 

 

 

 

1

Lũy kế vốn thanh toán từ khởi công

 

 

 

 

 

2

Vốn thanh toán trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Chênh lệch

 

 

 

 

 

 

Lý do chênh lệch

 

 

 

 

 

 

Ngày … tháng … năm …
Chủ đầu tư

Ngày … tháng … năm …
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Thủ trưởng đơn vị

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 370/BTC-ĐT ngày 09/01/2007 hướng dẫn chuyển vốn và thanh toán vốn từ nguồn huy động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!