Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3376/BVHTTDL-DSVH năm 2016 thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3376/BVHTTDL-DSVH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 26/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3376/BVHTTDL-DSVH
V/v thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Qua hơn 10 năm thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23/6/2005, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các dự án xây dựng bảo tàng mới và chỉnh lý, nâng cấp một số bảo tàng đã có vẫn chưa đảm bảo tiến độ hoặc chưa có sự hợp lý giữa đầu tư cho xây dựng công trình kiến trúc và đầu tư cho nội dung trình bày.

Nhằm khắc phục tồn tại trong việc triển khai Quy hoạch nêu trên và tình trạng thiếu sức hấp dẫn khách tham quan ở nhiều bảo tàng trong những năm qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, đầu tư và tạo Điều kiện cho sự phát trin của các bảo tàng thuộc Bộ, ngành, tổ chức theo một số định hướng sau đây:

1. Đối với các dự án xây dựng bảo tàng mới: Cần tăng cường đầu tư kinh phí hợp lý cho việc chuẩn bị nội dung, thiết kế mỹ thuật trưng bày và thực hiện trưng bày bảo tàng, đồng thời, cần tổ chức triển khai trước việc chuẩn bị nội dung, thiết kế mỹ thuật trưng bày để có cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc chuẩn bị và triển khai xây dựng công trình kiến trúc bảo tàng.

2. Đối với trường hợp chưa có Điều kiện đầu tư xây dựng bảo tàng mới: Trước mắt, ưu tiên tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật để chuẩn bị tiền đề cho việc xây dựng bảo tàng vào thời Điểm thích hợp.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức trưng bày bảo tàng theo đnh hướng: Tăng cường trưng bày hiện vật gốc; hạn chế việc sử dụng các tác phẩm hoặc tổ hợp nghệ thuật trong trưng bày đminh họa cho những nội dung trưng bày còn thiếu hoặc không có hiện vật gốc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trưng bày; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, trình diễn giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng.

4. Tạo Điều kiện cho các bảo tàng trực thuộc phối hợp và hỗ trợ các bảo tàng khác trong hệ thống bảo tàng Việt Nam (đặc biệt là các bảo tàng ngoài công lập) tổ chức các hoạt động chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưng Đặng Thị Bích Liên;
- Cục Tuyên huấn (Bộ QP);
- Các Sở VHTTDL/Sở VHTT;
- Lưu: VT, DSVH, NC.155,

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Thị Bích Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3376/BVHTTDL-DSVH năm 2016 thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


725
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122