Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 325/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 325/SXD-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Thiện Thanh
Ngày ban hành: 17/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 325/SXD-KT
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ

Đắk Nông, ngày 17 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành trong tỉnh Đắk Nông;
- UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa;
- Các chủ đầu tư.

 

Thực hiện Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng, đối với người lao động làm việc ở công ty doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Sở Xây dựng Đăk Nông hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông như sau:

I. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình (bảng phụ lục số 1)

Đối với những dự toán xây dựng công trình được lập theo tiết 2.1.1, 2.1.2 thuộc điểm 2 Mục II tại hướng dẫn số 434/SXD-KT ngày 12/7/2010 của sở Xây dựng Đăk Nông V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã phê duyệt:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công: Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình được nhân với hệ số điều chỉnh Kđcnc  là: 1,137

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình được nhân với hệ số điều chỉnh Kđcmtc1 là 1,117 và Kđcmtc2 là: 1,104.

Hệ số điều chỉnh Kđcmtc1 trên áp dụng cho những công trình mà chi phí máy móc thiết bị thi công lập theo Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 14/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.

Hệ số điều chỉnh Kđcmtc2 trên áp dụng cho những công trình mà chi phí máy móc thiết bị thi công lập theo Công văn số 943/SXD-KT ngày 09/12/2010 của Sở Xây dựng Đăk Nông V/v công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

3. Một số khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình: các khoản mục chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản chi phí khác tính bằng tỷ lệ % theo quy định.

II. Điều chỉnh dự toán trong đơn giá khảo sát xây dựng:

Chi phí khảo sát xây dựng:

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng lập theo điểm 2 mục V tại Văn bản số 310/SXD-KT ngày 25/5/2010 thì “Cột nhân công” và “Cột máy thi công” trong đơn giá khảo sát xây dựng được tiếp tục nhân với hệ số điều chỉnh Kđcncks 1,137, Kđcmtcks1 1,077 Kđcmtcks2 1,133, được xác định như sau:

Cột đơn giá = [Cột VL + Cột NC x 1,7 x 1,137 x (1+1/H x F) + Cột MTC x 1,1077 hoặc 1,133] x 1,06

Trong đó:

+ F: Hệ số phụ cấp khu vực theo quy định hiện hành,

+ H: Hệ số để tính toán khoản phụ cấp khu vực: H = 3,5436

Hệ số điều chỉnh Kđcmtcks1 trên áp dụng cho những công trình mà chi phí nhân công và phí máy móc thiết bị thi công lập theo Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 14/4/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.

Hệ số điều chỉnh Kđcmtcks2 trên áp dụng cho những công trình mà chi phí máy móc thiết bị thi công lập theo Công văn số 943/SXD-KT ngày 09/12/2010 của Sở Xây dựng Đăk Nông V/v công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

III. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng áp dụng:

- Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc đã hoàn tất kết quả đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng thì được điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo các nội dung kèm theo hướng dẫn này.

- Những công trình đã ký hợp đồng thi công thì việc điều chỉnh thực hiện theo nội dung trong hợp đồng đã ký kết.

2. Phạm vi áp dụng:

- Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện từ ngày 01/01/2011.

- Chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình và báo người quyết định đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm điều chỉnh dự toán công trình xây dựng, tự tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả điều chỉnh theo quy định hiện hành.

Đối với những dự án đầu tư xây dựng công trình đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thì chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn tính toán lại tổng mức đầu tư cho phù hợp với chế độ tiền lương tối thiểu hiện hành trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Những công trình xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đang tổ chức thực hiện lập dự toán thì dự toán chi phí xây dựng các công trình và các khoản mục chi phí khác được xác định theo các nội dung tại hướng dẫn số 434/SXD-KT ngày 12/7/2010 của sở Xây dựng Đăk Nông V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Trong đó đơn giá nhân công áp dụng tại Công văn số 07/SXD-KT ngày 05/01/2011, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình áp dụng tại Công văn số 253/SXD-KT ngày 15/4/2011 của sở Xây dựng Đăk Nông.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh kịp thời về Sở Xây dựng Đăk Nông để thống nhất giải quyết. Điện thoại: 0501.2216842.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tỉnh Ủy (b/c);
- HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c):
- Lưu VT-KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thiện Thanh

 

PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
(Kèm theo hướng dẫn số 325/SXD-KT ngày 17/5/2011 của Sở Xây dựng Đăk Nông)

STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

 

 

1

Chi phí vật liệu theo dự toán đã lập

Theo dự toán

VL

2

Chi phí nhân công

NC = nc1 + nc2 + nc3

NC

2.1

Chi phí nhân công theo dự toán đã lập

(Theo dự toán) x 1,137

nc1

2.2

Các khoản phụ cấp tính theo lương tối thiểu theo quy định

(nc1 x f1) : H1

nc2

2.3

Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ bản theo quy định

(nc1 x f2) : H2

nc3

3

Chi phí máy thi công

M = m1 + m2 + m3 + m4

M

3.1

Chi phí máy theo dự toán đã lập

(Theo dự toán) x 1,117 hoặc 1,104

m1

3.2

Các khoản phụ cấp tiền lương thợ lái máy tính theo lương tối thiểu

(f1 x Tlm x 1,137)/ H1
(Tlm: theo dự toán đã lập)

m2

3.3

Các khoản phụ cấp tiền lương thợ lái máy tính theo lương cơ bản

(f2 x Tlm x 1,137)/ H2
(Tlm: theo dự toán đã lập)

m3

3.4

Bù nhiên liệu trong giá ca máy

(nếu có)

m4

4

Chi phí trực tiếp khác

(VL+NC+M) x tỷ lệ

TT

 

Chi phí trực tiếp

VL+NC+M+TT

T

II

CHI PHÍ CHUNG

T x tỷ lệ

C

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

(T+C) x tỷ lệ

TL

 

Chi phí xây dựng trước thuế

(T + C + TL)

G

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

G x TGTGT-XD

GTGT

 

Chi phí xây dựng sau thuế

G + GTGT

GXD

V

CHI PHÍ XÂY DỰNG NHÀ TẠM TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG

G x tỷ lệ x (1+TGTGT-XD)

GXDNT

 

TỔNG CỘNG

GXD + GXDNT

GXD

VI

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Theo tỷ lệ quy định

 

VII

CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Theo tỷ lệ quy định

 

VIII

CHI PHÍ KHÁC

Theo tỷ lệ quy định

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 325/SXD-KT hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.780

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108