Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 241/SXD-KTKHXD&HT xác định mặt bằng giá nhân công xây dựng thực tế trên địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 241/SXD-KTKHXD&HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phùng Minh Tuấn
Ngày ban hành: 04/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/SXD-KTKHXD&HT
V/v xác định mặt bằng giá nhân công xây dựng thực tế trên địa bàn các huyện, thành phố.

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện chức năng hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi.

Đ có cơ sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, công bố giá nhân công xây dựng phổ biến, làm cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trong năm 2014, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung sau:

- Xác định mặt bằng giá nhân công xây dựng thực tế trên địa bàn các huyện

Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động ph biến của từng khu vực, tỉnh theo tng ngành nghề cần sử dụng". Và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cũng không quy định giá nhân công phải tính theo mức lương tối thiểu vùng.

Tại thời điểm hiện tại, giá nhân công xây dựng bình quân thực tế theo thị trường thấp hơn giá nhân công bình quân tính theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Do đó, để có cơ sở hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp xây dựng công trình dân dụng được xác định theo mặt bằng thị trường lao động phổ biến trên địa bàn các huyện, thành phố tại thời điểm tháng 02/2014.

Trên cơ sở số liệu điều tra, khảo sát, đề nghị UBND các huyện, thành phố tổng hợp theo bảng sau:

TT

Tên công trình

Đơn giá ngày công (đồng/ngày)

Thợ phụ

Th chính

Bình quân

1

Công trình …..

 

 

 

2

Công trình

 

 

 

...

………………..

 

 

 

n

Công trình ……………

 

 

 

 

Tổng hợp

 

 

 

Ghi chú: Nên chọn các công trình xây dựng dân dụng có quy mô lớn trên địa bàn cấp huyện và s lượng công trình phải lớn hơn 3.

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra, khảo sát. Kết quả điều tra khảo sát theo bảng trên gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/3/2014 để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công.

Ngoài báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản, đề nghị UBND các huyện, thành phố gửi bản Fax về số máy: (055) 3825466 và gửi tập tin điện tử theo địa chỉ: npkhanhsxd@gmail.com (ĐT: 0919337784).

Đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Giám đốc Sở XD;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTKHXD&HT(Kh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phùng Minh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 241/SXD-KTKHXD&HT xác định mặt bằng giá nhân công xây dựng thực tế trên địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.756

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58