Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2242/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 08/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2242/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải,
 Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam (tờ trình số 3767/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2010), Quảng Bình (công văn số 2683/UBND ngày 05 tháng 11 năm 2010), Hà Tĩnh (công văn số 3770/UBND-NL1 ngày 01 tháng 11 năm 2010 và số 3733/UBND-NL1 ngày 28 tháng 10 năm 2010); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8316/BKH-KTNN ngày 19 tháng 11 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 16064/BTC-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2010, số 16154/BTC-ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2010, số 16260/BTC-ĐT ngày 30 tháng 11 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8378/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2010) về việc xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung các dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn vào danh mục các công trình đường cứu hộ, cứu nạn giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

- Tỉnh Quảng Nam: đường ĐT 608 từ quốc lộ 1A đi thành phố Hội An.

- Tỉnh Quảng Bình: đường tại các xã Sen Thủy, Hưng Thủ, Cam Thủy, Thanh Thủy thuộc huyện Lệ Thủy; các xã vùng trũng thuộc huyện Minh Hóa và huyện Quảng Trạch.

- Tỉnh Hà Tĩnh: đường ứng cứu hồ Kẻ Gỗ, đường tránh ngập lũ thành phố Hà Tĩnh-Kẻ Gỗ-Hương Khê.

2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với ngân sách nhà nước; trước mắt năm 2010 sử dụng nguồn vốn đã được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tại Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả dự án, phù hợp với quy hoạch có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).Hong (23b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2242/TTg-KTN ngày 08/12/2010 về đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!