Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2080/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 05/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2080/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí
dự án đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006

Kính gửi : Bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2178/BNN - XD ngày 28/8/2006 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1 - Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa xây dựng và ban hành đơn giá xây dựng, giá ca máy mới thì Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo Chủ đầu tư, Nhà thầu căn cứ vào điều kiện cụ thể của công trình, Thông tư số 04/2005/TT - BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy & thiết bị thi công, các chế độ chính sách có liên quan của Nhà nước, định mức dự toán xây dựng công trình mới được Bộ Xây dựng ban hành đã có hiệu lực pháp luật để xây dựng Bảng giá ca máy & thiết bị thi công xây dựng và đơn giá mới trình Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phê duyệt làm căn cứ lập tổng dự toán, dự toán công trình.

2 - Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng nên mọi chế độ chính sách của người lao động được phản ánh trong giá thành của sản phẩm và thông qua hợp đồng giao nhận thầu giữa đơn vị nhận thầu và Chủ đầu tư; Để đảm bảo việc điều chỉnh tiền lương theo quy định hiện hành của Chính phủ phù hợp thời điểm tăng lương nên trong quy định tại điểm 4 mục III Thông tư số 03/2005/TT - BXD ngày 04/3/2005 và tại điểm 4 mục III Thông tư số 16/2005/TT - BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình cho phép điều chỉnh đối với trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2004 (với Thông tư số 03/2005/TT - BXD) và khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2005 (với Thông tư số 16/2005/TT - BXD) không phân biệt loại hợp đồng và điều kiện ký kết trong hợp đồng giao nhận thầu; Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Nội dung, tiêu chí để có cơ sở thương thảo bổ sung hợp đồng là chế độ chính sách của Nhà nước ban hành cho người lao động. Không điều chỉnh chi phí nhân công cho những khối lượng công tác đã hoàn thành nghiệm thu, thanh toán mà việc điều chỉnh người lao động không được hưởng.

3 - Khi thay đổi đơn giá, chế độ, chính sách, nhiều dự án phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, tổng dự toán thì việc điều chỉnh thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư; Trường hợp phải thuê đơn vị tư vấn thực hiện thì chi phí thuê tư vấn được xác định bằng việc lập dự toán và Chủ đầu tư phê duyệt dự toán này; Nguồn kinh phí lấy từ chi phí quản lý dự án.

4 - Theo quy định tại Mục 10 Phần I (Quy định áp dụng) Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì: Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán của công trình tính bằng tỷ lệ % (quy định tại bảng số III.1 và số III.2 trong phần III của Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD) của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng dự toán hoặc dự toán của công trình được duyệt, do vậy chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công thuộc chi phí quản lý dự án tính theo định mức quy định.

5 - Theo quy định tại khoản 4 mục II (Thông báo vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp) Thông tư Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng số 38/2004/TTLT - BTC - BXD ngày 26/4/2004 h­ướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư­ xây dựng thì : "Vật liệu xây dựng sử dụng vào công trình phải đúng các yêu cầu theo thiết kế được duyệt. Những vật liệu không có trong thông báo giá thì Chủ đầu tư và đơn vị Nhận thầu xây lắp căn cứ vào các chứng từ, hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính, phù hợp với giá thị trường tại thời điểm mua bán để xác định giá vật liệu xây dựng cho công trình và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc này";

6 - Đối với phương thức tạm ứng hợp đồng mua vật tư, thiết bị thì hai bên A- B thoả thuận và ghi trong hợp đồng giao nhận thầu, mức và hình thức tạm ứng thực hiên như quy định tại Điều 41 (tạm ứng vốn đầu tư xây dựng công trình) của Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

7 - Đối với một số định mức chưa có hoặc có nhưng chưa phù hợp với định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng như đã nêu trong văn bản số 2178/BNN - XD ngày 28/8/2006 Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức rà soát và có văn bản gửi Bộ Xây dựng để có căn cứ ban hành sửa đổi để áp dụng;

8 - Theo quy định tại Khoản 7 Phần I (Quy định áp dụng) Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Đối với dự án áp dụng hình thức tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công xây dựng công trình (EPC), tuỳ thuộc nhiệm vụ do chủ đầu tư giao tổng thầu thực hiện, tổng thầu được được hưởng một phần chi phí quản lý dự án phù hợp với khối lượng công việc được giao, thông qua nội dung, khối lượng công việc trong hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn căn cứ vào hướng dẫn nêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận
- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch &Đầu tư;
- Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC. TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2080/BXD-KTTC ngày 05/10/2006 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.850

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!