Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1811/BXD-TCCB năm 2018 về đề nghị cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1811/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 23/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1811/BXD-TCCB
V/v đề nghị cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Để có cơ sở hoàn thiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW và hoàn thiện quy định về hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin về các đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan đang quản lý, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng (theo Phụ lục, đính kèm). Cụ thể:

1. Tổng hợp số lượng người làm việc và ghi rõ tên đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng theo thẩm quyền quản lý của cơ quan.

2. Tổng hợp tình hình thành lập hội đồng quản lý, mức độ tự chủ và dự kiến sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp thực hiện; gửi văn bản về Bộ Xây dựng trước ngày 15/8/2018 (qua Vụ Tổ chức cán bộ, địa chỉ email: bxd.tccb@gmail.com) để tổng hợp ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP THỰC TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG
(Kèm theo văn bản số 1811/BXD-TCCB ngày 23 tháng 7 năm 2018)

TT

Tên cơ quan, đơn vị

Số người có mặt 30/6/2018

Chế độ quản lý

 

Mức độ tự chủ

Dự kiến sắp xếp, tổ chức lại

Tổng số

Trong đó:

Đã thành lập hội đồng quản lý (ghi số lượng thành viên)

Chưa thành lập hội đồng quản lý (X)

Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (I)

Tự đảm bảo chi thường xuyên (II)

Tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (III)

Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (IV)

Giữ nguyên

Sáp nhập, hợp nhất

Giải thể

Chuyển sang tự chủ (ghi rõ mức độ tự chủ - I, II, III, IV)

Cổ phần, xã hội hóa

Công chức

Viên chức

Hợp đồng theo NĐ68

HĐ làm chuyên môn, nghiệp vụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Viện ........................ (A1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ............... (B1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm ..................... (C1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường đào tạo hoặc đơn vị khác .................... (D1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Viện ............................. (A2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ............... (B2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm ...................... (C2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường đào tạo hoặc đơn vị khác .................... (D2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH (SỞ XÂY DỰNG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Viện ................................. (A3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ............... (B3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung tâm .................................. (C3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trường đào tạo hoặc đơn vị khác .................... (D3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN (Nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1811/BXD-TCCB năm 2018 về đề nghị cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5