Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1665/TTg-CN năm 2006 thực hiện quản lý công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ dự án xây dựng công trình giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1665/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 17/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1665/TTg-CN
V/v thực hiện quản lý công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ các dự án xây dựng giao thông

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3208/BGTVT-CGĐ ngày 07 tháng 6 năm 2006 và số 5931/BGTVT-CGĐ ngày 28 tháng 9 năm 2006; ý kiến các cơ quan liên quan về việc thực hiện quản lý công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ các dự án xây dựng giao thông, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc tách phần giải phóng mặt bằng thành tiểu dự án độc lập trong dự án đầu tư xây dựng giao thông và giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có dự án đi qua tổ chức thực hiện, sau đó bàn giao lại cho chủ đầu tư mặt bằng để triển khai xây dựng công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm việc thanh, quyết toán phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Chủ đầu tư dự án xây dựng giao thông có trách nhiệm phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; đảm bảo đủ kinh phí để địa phương chi trả kịp thời tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chịu trách nhiệm quyết toán phần kinh phí xây lắp của dự án và tổng hợp kết quả quyết toán phần kinh phí giải phóng mặt bằng đã được địa phương thực hiện vào quyết toán chung của dự án.

2. Về chi phí cho tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án xây dựng giao thông, thực hiện theo quy định hiện hành. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể.

3. Về việc thực hiện bồi thường các công trình hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng: giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện.

4. Về công tác rà phá bom, mìn, vật nổ: thực hiện theo Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCT: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: NN, ĐP, NC, KTTH, TH, TTBC, Website Chính phủ;
Lưu: VT, CN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1665/TTg-CN năm 2006 thực hiện quản lý công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ dự án xây dựng công trình giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.036

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159