Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1611/SXD-CL&VL năm 2014 thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1611/SXD-CL&VL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Minh Hòa
Ngày ban hành: 16/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/SXD-CL&VL
V/v: Thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính,Tài Nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi;
- Ban quản lý KKT Dung Quất, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Cục Hải quan tỉnh;
- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

 

Ngày 15 tháng 9 năm 2014, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2014/BXD kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD , có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và thay thế Thông tư số 11/2011/TT-BXD ngày 30/8/2014 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Theo đó, kể từ ngày 15/10/2014 các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật được nêu trong QCVN 16:2014/BXD, dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Để triển khai thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD, Sở Xây dựng đề nghị thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Quảng Ngãi:

- Tuân thủ thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, mã số QCVN 16:2014/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng.

- Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, mã số QCVN 16:2014/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài Nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý KKT Dung Quất trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình cung cấp cho Sở Xây dựng danh sách và địa chỉ liên hệ của các đơn vị sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trước ngày 01/11/2014 để theo dõi và phối hợp quản lý.

- Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Quảng Ngãi cung cấp cho Sở Xây dựng danh sách và địa chỉ liên hệ của các tổ chức, cá nhân sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn mình quản lý trước ngày 01/11/2014 để theo dõi và phối hợp quản lý.

2. Cục Hải quan tỉnh:

- Kiểm tra chứng nhận hợp quy đối với các Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu nêu trong Phần 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD trước khi cho thông quan.

- Cung cấp danh sách và địa chỉ liên hệ của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có tên trong Phần 2 QCVN 16:2014/BXD và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01/11/2014 để theo dõi và phối hợp quản lý.

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc nhóm sản phẩm có tên trong Phần 2 QCVN 16:2014/BXD phải thực hiện việc công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy tại Sở Xây dựng theo quy định. Trình tự, thủ tục đăng ký công bố hợp quy đã được hướng dẫn trên website của Sở Xây dựng tại địa chỉ: sxd.quangngai.gov.vn.

Sở Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

(Toàn văn Thông tư số 15/2014/TT-BXD được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng: www.moc.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, CL&VL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Minh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1611/SXD-CL&VL năm 2014 thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.621

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226