Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG 2018 thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức giá trị xây dựng

Số hiệu: 1589/BXD-BCĐĐMG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1589/BXD-BCĐĐMG
V/v thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá trị xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: UBND tỉnh Điện Biên

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định s 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 phê duyệt Đ án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Quyết định số 220/QĐ-BXD ngày 27/02/2018 thành lập Ban chỉ đạo Đán Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo);

- Quyết định số 293/QĐ-BXD ngày 16/3/2018 thành lập Tổ chuyên gia Đán Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

- Quyết định số 294/QĐ-BXD ngày 16/3/2018 thành lập Tổ giúp việc Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng

- Quyết định số 565/QĐ-BCĐĐMG ngày 07/5/2018 của Trưởng Ban chỉ đạo Đán Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng về việc ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện Đ án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

- Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Hướng dẫn công tác rà soát định mức để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng trong quá trình thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống đnh mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tưng Chính phủ;

Theo nhiệm vụ của Thủ tướng chính phủ giao tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo đề nghị Quý cơ quan tổ chức thực hiện việc rà soát, bổ sung định mức, cụ thể:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập kế hoạch (bao gồm cả dự toán kinh phí thực hiện), phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ, gửi kế hoạch triển khai thực hiện về Bộ Xây dựng để phối hợp trước ngày 30/7/2018;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện rà soát, bổ sung định mức trong khuôn khổ Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng công trình đảm bảo theo yêu cầu, báo cáo kết quả rà soát theo mu tại Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Gửi kết quả rà soát, xây dựng bổ sung hệ thống định mức về Bộ Xây dựng trước ngày 30/10/2018 để có ý kiến thỏa thuận;

Trên đây là một số nội dung có liên quan đến việc thực hiện Đán Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, Ban Chỉ đạo đề nghị Quý cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Đặng Hoài Nam, điện thoại 0903.211.911 hoặc 04.39760271 (máy lẻ 337); email danghoainam77@gmail.com.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan!

 


Nơi nhận:
- Như Trên;
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Các th
ành viên Ban Ch đạo Đề án (để biết);
- Các đ
ơn vị trực thuộc Bộ Xây dng (để thực hiện);
- SXD các địa phư
ơng;
- Lưu: VP, Cục KTXD.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1589/BXD-BCĐĐMG ngày 02/07/2018 thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá trị xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.124

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!