Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1584/TCĐBVN-CQLXDĐB năm 2015 tổ chức thực hiện kiểm soát phương tiện vi phạm kích thước thùng hàng và tải trọng trong các dự án, công trình của Tổng cục đường bộ Việt Nam

Số hiệu: 1584/TCĐBVN-CQLXDĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 02/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1584/TCĐBVN-CQLXDĐB
V/v tổ chức thực hiện kiểm soát phương tiện vi phạm kích thước thùng hàng và tải trọng trong các dự án, công trình của Tổng cục ĐBVN.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Ban QLDA: 3, 4, 5, 8;
- Các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III, IV.

 

Trong những năm qua, Tổng cục ĐBVN được Bộ GTVT giao là cấp quyết định đầu tư, Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa bảo trì công trình đường bộ. Các dự án được đầu tư đã phát huy hiệu quả, tuy nhiên tại một số dự án nhà thầu đã và đang có hiện tượng sử dụng, tiếp nhận vật tư, vật liệu, thiết bị máy móc của xe quá tải trọng, xe tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng nhưng chưa được xử lý. Để thực hiện công tác quản lý tải trọng xe, sử dụng xe đúng kích thước thùng hàng quy định tại các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, các dự án sửa chữa và bảo trì quốc lộ do Tổng cục ĐBVN là cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư nhằm thực hiện chương trình hành động năm 2015 của Bộ GTVT “Giảm tai nạn giao thông, không còn xe quá tải”, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên thực hiện một số nội dung như sau:

I. Các Ban Quản lý dự án (QLDA), các Cục Quản lý đường bộ (QLĐB):

1. Đối với các gói thầu đã ký kết hợp đồng hoặc đã tổ chức đấu thầu chưa ký hợp đồng: Tổ chức mời nhà thầu (nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát) ký cam kết và bổ sung các quy định về kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng vào hợp đồng theo các nội dung tại mục II; hoàn thành việc ký cam kết và bổ sung phụ lục Hợp đồng xong trước ngày 30/4/2015 và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục ĐBVN trước ngày 05/5/2015.

2. Đối với các dự án chuẩn bị triển khai: Bổ sung các nội dung, quy định về kiểm soát tải trọng xe vào Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, Hợp đồng ký kết theo nội dung tại mục II.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành sử dụng phương tiện cơ giới đường bộ đúng tải trọng, kích thước theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại các dự án, công trình được giao làm chủ đầu tư, điều hành quản lý dự án; kịp thời xử lý theo đúng các điều khoản đã được quy định trong Hợp đồng và các phụ lục Hợp đồng, trường hợp nghiêm trọng báo cáo cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu, cá nhân vi phạm.

4. Định kỳ hàng tháng, báo cáo về tình hình vi phạm của nhà thầu, các biển số xe vi phạm, số lần vi phạm về kích thước thùng hàng, tải trọng xe cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

5. Định kỳ hàng quý, báo cáo Tổng cục ĐBVN về danh sách các cá nhân, tổ chức (Nhà thầu thi công, Nhà thầu Tư vấn giám sát) đã bị cơ quan có thẩm quyền có văn bản xử lý về các vi phạm để đăng tải trên các trang thông tin của Tổng cục ĐBVN và Bộ GTVT.

6. Tổng hợp số lượng xe vi phạm, số lần vi phạm để báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

7. Theo dõi, tổng hợp làm cơ sở đánh giá xếp hạng các nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn theo quy định của Bộ GTVT.

II. Các nội dung chính quy định về công tác kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng trong Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, HSMT, HSYC:

1. Đối với các gói thầu đã ký hợp đồng hoặc đã tổ chức đấu thầu chưa ký hợp đồng:

1.1. Trách nhiệm của Nhà thầu thi công:

- Nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các phương tiện vận chuyển của mình trên công trường (kể cả phương tiện của các đơn vị cung ứng vật liệu), phương tiện đi thuê, mượn đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định về kích thước thùng hàng, tải trọng quy định đối với phương tiện.

- Không tiếp nhận vật tư, vật liệu của các xe vi phạm về kích thước thùng hàng và chở hàng vượt quá tải trọng quy định do các đơn vị cung cấp; Không bốc xúc, xếp vật tư, vật liệu cho xe quá tải, xe vi phạm kích thước thùng hàng;

- Các phương tiện vận chuyển của nhà thầu trên công trường (kể cả các phương tiện của nhà cung cấp vật tư, vật liệu) phải đăng ký biển số xe, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông với TVGS, Ban QLDA, Chủ đầu tư.

- Hàng ngày phải ghi nhật ký các phương tiện ra, vào công trường; số lượng xe sử dụng; số chuyến vận chuyển; loại hàng hóa và khối lượng hàng hóa vận chuyển cho từng phương tiện theo biển số đăng ký (kể cả vận chuyển vật liệu đổ thải).

1.2. Trách nhiệm và quyền hạn của Tư vấn giám sát:

- Kiểm tra, giám sát các phương tiện ra, vào công trường; hàng ngày kiểm tra việc ghi nhật ký các phương tiện ra, vào công trường của Nhà thầu bao gồm: Biển kiểm soát xe, số lượng chuyến vận chuyển, khối lượng vận chuyển (của từng xe), tổng hợp khối lượng vận chuyển hàng ngày và báo cáo Ban QLDA, Chủ đầu tư.

- Lập biên bản khi Nhà thầu thi công vi phạm lần thứ nhất đồng thời không ký xác nhận khối lượng vật tư, vật liệu của các xe vi phạm đó, báo cáo Ban QLDA, Chủ đầu tư.

- Lập biên bản Nhà thầu thi công vi phạm lần thứ 2, báo cáo Ban QLDA, Chủ đầu tư đề nghị tạm đình chỉ thi công đồng thời từ chối nghiệm thu các khối lượng hạng mục trong thời gian bị tạm đình chỉ thi công.

- Trường hợp Nhà thầu thi công vi phạm lần thứ 3, báo cáo Ban QLDA, Chủ đầu tư về vi phạm của nhà thầu đồng thời xác định phạm vi khối lượng để Ban QLDA, Chủ đầu tư điều chuyển một phần khối lượng thi công cho các nhà thầu đáp ứng năng lực do Chủ đầu tư chỉ định.

- Trường hợp Nhà thầu thi công vi phạm lần thứ 4: Báo cáo Ban QLDA, Chủ đầu tư đề nghị chấm dứt Hợp đồng.

1.3. Quyền hạn của các Ban QLDA, Cục QLĐB:

a. Đối với Nhà thầu thi công:

- Vi phạm lần thứ nhất: Nhắc nhở lần thứ nhất đối với Giám đốc điều hành dự án, chỉ huy trưởng công trường và Nhà thầu thi công.

- Vi phạm lần thứ 2:

+ Nhắc nhở lần thứ 2 đối với Giám đốc điều hành dự án, chỉ huy trưởng công trường và Nhà thầu thi công;

+ Tạm đình chỉ thi công cho đến khi Nhà thầu thi công có biện pháp khắc phục được Tư vấn giám sát xác nhận.

- Vi phạm lần thứ 3:

+ Thay thế Giám đốc điều hành dự án, chỉ huy trưởng công trường;

+ Điều chuyển một phần khối lượng thi công cho các nhà thầu đáp ứng năng lực;

+ Phạt hợp đồng với mức phạt: 2% giá trị hợp đồng đối với gói thầu có giá trị £ 50 tỷ đồng; 1% giá trị hợp đồng đối với gói thầu có giá trị > 50 tỷ đồng.

- Vi phạm lần thứ 4: Chấm dứt Hợp đồng.

b. Đối với Tư vấn giám sát:

- Vi phạm lần thứ nhất: Nhắc nhở lần thứ nhất đối với Tư vấn giám sát trưởng, kỹ sư thường trú, kỹ sư trực tiếp giám sát dự án, gói thầu và Nhà thầu Tư vấn giám sát khi để Nhà thầu thi công vi phạm nhưng không lập biên bản hoặc Ban QLDA, Chủ đầu tư, cơ quan chức năng phát hiện Nhà thầu thi công vi phạm.

- Vi phạm lần thứ 2: Nhắc nhở lần thứ 2 đối với chức danh Tư vấn giám sát trưởng, kỹ sư thường trú, kỹ sư trực tiếp giám sát dự án, gói thầu và Nhà thầu Tư vấn giám sát.

- Vi phạm lần thứ 3:

+ Thay thế Tư vấn giám sát trưởng, kỹ sư thường trú, kỹ sư trực tiếp giám sát dự án, gói thầu;

+ Phạt hợp đồng Nhà thầu Tư vấn giám sát với mức phạt: 5% giá trị hợp đồng đối với gói thầu có giá trị < 5 tỷ đồng; 3% giá trị hợp đồng đối với gói thầu có giá trị từ 5¸50 tỷ đồng; 2% giá trị hợp đồng đối với gói thầu có giá trị > 50 tỷ đồng.

- Vi phạm lần thứ 4: Chấm dứt Hợp đồng.

2. Đối với các dự án chuẩn bị triển khai:

Ngoài các quy định theo mục II nêu trên, khi lập HSMT, HSYC các Ban QLDA, Cục QLĐB quy định các nội dung chính sau:

2.1. Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu các gói thầu xây lắp:

- Trong kiểm soát tải trọng xe, kích thước thùng hàng, các cá nhân Giám đốc điều hành dự án, chỉ huy trưởng công trường đã bị Ban QLDA, Chủ đầu tư:

+ Nhắc nhở lần thứ nhất sẽ bị trừ 10% số điểm của vị trí nhân sự đảm nhận;

+ Nhắc nhở lần thứ 2 sẽ bị trừ 20% số điểm của vị trí nhân sự đảm nhận;

+ Thay thế nhân sự khác sẽ bị trừ 50% số điểm của vị trí nhân sự đảm nhận.

- Trong kiểm soát tải trọng xe, kích thước thùng hàng, các nhà thầu thi công có cá nhân đã bị Ban QLDA, Chủ đầu tư:

+ Nhắc nhở lần thứ nhất sẽ bị trừ 5% tổng số điểm HSDT của nhà thầu đạt được;

+ Nhắc nhở lần thứ 2 sẽ bị trừ 10% tổng số điểm HSDT của nhà thầu đạt được;

+ Đình chỉ thi công, điều chuyển 1 phần khối lượng thi công cho nhà thầu khác, phạt hợp đồng sẽ bị trừ 15% tổng số điểm HSDT của nhà thầu đạt được;

+ Chấm dứt hợp đồng sẽ bị trừ 50% tổng số điểm HSDT của nhà thầu đạt được.

Việc trừ điểm các cá nhân, Nhà thầu thi công được tính trong thời gian 02 năm kể từ ngày cơ quan thẩm quyềnvăn bản: Nhắc nhở lần thứ nhất và thứ 2; thay thế nhân sự; đình chỉ thi công, điều chuyển khối lượng; chấm dứt hợp đồng đối với các dự án do Tổng cục ĐBVN là cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư.

2.2. Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu các gói thầu Tư vấn giám sát:

- Trong kiểm soát tải trọng xe, kích thước thùng hàng, các cá nhân Tư vấn giám sát trưởng, kỹ sư thường trú, kỹ sư trực tiếp giám sát dự án, gói thầu đã bị Ban QLDA, Chủ đầu tư:

+ Nhắc nhở lần thứ nhất sẽ bị trừ 10% số điểm của vị trí nhân sự đảm nhận;

+ Nhắc nhở lần thứ 2 sẽ bị trừ 20% số điểm của vị trí nhân sự đảm nhận;

+ Thay thế sẽ bị trừ 50% số điểm của vị trí nhân sự đảm nhận.

- Trong kiểm soát xe quá khổ, quá tải, các tổ chức Tư vấn giám sát có cá nhân đã bị Ban QLDA, Chủ đầu tư:

+ Nhắc nhở lần thứ nhất sẽ bị trừ 5% tổng số điểm HSDT của nhà thầu đạt được;

+ Nhắc nhở lần thứ 2 sẽ bị trừ 10% tổng số điểm HSDT của nhà thầu đạt được;

+ Phạt hợp đồng sẽ bị trừ 15% tổng số điểm HSDT của nhà thầu đạt được;

+ Chấm dứt hợp đồng sẽ bị trừ 50% tổng số điểm HSDT của nhà thầu đạt được.

Việc trừ điểm các cá nhân, Nhà thầu Tư vấn giám sát được tính trong thời gian 02 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền có văn bản: Nhắc nhở lần thứ nhất và thứ 2; thay thế nhân sự; đình chỉ thi công, điều chuyển khối lượng; chấm dứt hợp đồng đối với các dự án do Tổng cục ĐBVN là cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư.

III. Xử lý trách nhiệm đối với Ban Quản lý dự án, Cục Quản lý đường bộ:

Tùy theo mức độ vi phạm, Tổng cục ĐBVN sẽ xử lý như sau:

1. Cá nhân: Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý: Phê bình, khiển trách; cảnh cáo; điều chuyển vị trí công tác và các hình thức khác theo quy định.

2. Tổ chức:

- Trừ điểm trong đánh giá năng lực theo quy định của Bộ GTVT;

- Phê bình, khiển trách, cảnh cáo, điều chuyển dự án cho chủ dự án khác; không giao tiếp các dự án, công trình mới.

Căn cứ nội dung nêu trên, Tổng cục ĐBVN đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Tổng cục ĐBVN xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Cục QLXD&CL CTGT;
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Các Sở GTVT;
- Các Ban QLDA trực thuộc Bộ;
- Các Vụ thuộc Tổng cục;
- Lưu VT, Cục QLXDĐB(2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1584/TCĐBVN-CQLXDĐB năm 2015 tổ chức thực hiện kiểm soát phương tiện vi phạm kích thước thùng hàng và tải trọng trong các dự án, công trình của Tổng cục đường bộ Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.816

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123