Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 144/QLHĐXD-SXD năm 2014 về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Quyết định 04/2014/QĐ-UBND do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu: 144/QLHĐXD-SXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Lê Văn Thống
Ngày ban hành: 27/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 144/QLHĐXD-SXD
V/v quản lý chất lượng CTXD theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp & Phát trin nông thôn, Công thương;
-
UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban quản lý khu kinh tế;
-
Cơ quan cấp phát, thanh toán các cấp;
-
Các chủ đầu tư xây dựng công trình;

 

Ngày 06/2/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định 15/2013/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành ngày 15/4/2013). Bộ xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Thông tư số 10/2013/TT-BXD), Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (thông tư số 13/TT-BXD). Trên cơ sở Nghị định 15/NĐ-CP và các thông tư hướng UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/1/2014 quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND).

Qua một thời gian thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên, nhiều cơ quan đơn vị cơ bản đã tuân thủ nghiêm túc các quy định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt các nội dung quy định về công tác thẩm tra, kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. Để triển khai tốt các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị các Sở xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban quản lý khu kinh tế, chủ đầu tư xây dựng công trình và các cơ quan có liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Đối với chủ đầu tư:

- Công tác thẩm tra thiết kế xây dựng:

+ Yêu cầu chủ đầu tư tăng cường kiểm tra năng lực của các tổ chức, cá nhân trước khi ký kết hợp đồng kinh tế; tổ chức nghiệm thu đầy đủ các thủ tục hồ sơ theo quy định từ phê duyệt đề cương yêu cầu nhiệm vụ khảo sát, thiết kế đến công tác nghiệm thu trước khi trình cơ quan thẩm tra.

+ Trực tiếp trình hồ sơ thẩm tra và phối hợp giải quyết các vướng mắc với cơ quan thẩm tra theo thẩm quyền (nếu giao trách nhiệm cho cá nhân, tổ chức khác thì phải có văn bản ủy quyền), thực hiện nộp đầy đủ các chi phí thẩm tra theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

+ Đối với công trình khởi công xây dựng mới thì sau khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải gửi báo cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 thông tư số 10/2013/TT-BXD đến các cơ quan chuyên môn về xây dựng để lập kế hoạch kiểm tra (mẫu báo cáo tham khảo Phụ lục 1a công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng).

+ Đối với những công trình đang thi công xây dựng nhưng chưa thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thì yêu cầu chủ đầu tư phải báo cáo ngay tình hình quản lý chất lượng công trình, tiến độ thi công xây dựng công trình...với các cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

- Công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng:

+ Trên cơ sở danh sách những nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm được Sở Xây dựng công bố, kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu để lựa chọn nhà thầu phù hợp với hồ sơ mời thầu.

+ Không lựa chọn những nhà thầu không có tên trong danh sách công bố hoặc năng lực không đảm bảo theo yêu cầu.

2. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tổ chức rà soát các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn và lập danh mục các công trình thuộc đối tượng kiểm tra theo phân cấp quy định tại Điều 3 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND gửi về Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước ngày 15/3/2014.

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thẩm tra và kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo thẩm quyền phân cấp tại Điều 5 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND.

- Tổ chức, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn các quy định mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Đối với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

- Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình xây dựng theo thẩm quyền và phân cấp quy định; xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những chủ đầu tư và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng không thực hiện đầy đủ công tác thẩm tra thiết kế xây dựng và công tác kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

- Tổng hợp những công trình thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng để thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch và nội dung kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình (tham khảo mẫu Phụ lục 1b, 1d công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng).

4. Đối với cơ quan cấp phát, thanh toán các cấp

- Không thực hiện thanh toán, quyết toán công trình đối với những công trình mà chủ đầu tư không thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng và công tác kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

5. Giải quyết các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện

- Trong quá trình thực hiện yêu cầu chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và các cơ quan có liên quan cập nhật các thông tin về các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng như: Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 10/2013/TT-BXD, Thông tư 13/2013/TT-BXD và công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013 của Bộ Xây dựng trên trang Website Bộ Xây dựng (http//WWW.moc.gov.vn); Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/1/2014 của UBND tỉnh trên trang Website UBND tỉnh (http//WWW.hatinh.gov.vn) và danh sách năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên trang Website Sở Xây dụng (http//WWW.soxaydung.hatinh.gov.vn).

Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc xin liên hệ về Phòng quản lý hoạt động xây dựng, Sở Xây dựng theo địa chỉ: Số 14 Đường Võ Liêm Sơn thành phố Hà Tĩnh; điện thoại 0393.856564 hoặc 0913544487.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Văn Thống

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 144/QLHĐXD-SXD năm 2014 về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Quyết định 04/2014/QĐ-UBND do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5