Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1327/UBND-ĐTXD năm 2013 chấn chỉnh công tác hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 1327/UBND-ĐTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 15/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/UBND-ĐTXD
V/v chấn chỉnh một số công tác hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

An Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng,

Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1047/SKHĐT-TTTĐ ngày 03 tháng 10 năm 2013 và Sở Xây dựng tại văn bản số 1070/SXD-HĐXD ngày 31 tháng 10 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện một số công tác hoạt động xây dựng như sau:

1. Về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

- Trong quá trình lựa chọn tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, chủ đầu tư căn cứ vào tính chất, quy mô, loại và cấp công trình rà soát các quy định về điều kiện năng lực các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 22/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng để đánh giá năng lực của các tổ chức này trước khi ký kết hợp đồng nhằm đảm bảo về điều kiện năng lực và chất lượng sản phẩm xây dựng cụ thể:

+ Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập dự án, chủ nhiệm lập dự án phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 41 và Điều 42 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án, giám đốc tư vấn quản lý dự án phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 43 và Điều 44 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng, chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế xây dựng công trình phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 47, Điều 48 và Điều 49 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Điều kiện năng lực cá nhân đảm nhận chức danh giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề giám sát và điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát thi công xây dựng công trình phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại khoản 4 Điều 36, Điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính Phủ.

+ Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trường phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

- Khi tiến hành thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, các sở quản lý nhà nước về xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức; năng lực hành nghề của cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì, chủ nhiệm khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo đúng các quy định về điều kiện năng lực nêu trên.

2. Về chất lượng sản phẩm khảo sát, thiết kế

- Trong công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình các chủ đầu tư phải tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; tổ chức giám sát chất lượng công tác khảo sát; nghiệm thu kết quả khảo sát, hồ sơ thiết kế - dự toán công trình theo đúng quy định tại Chương II, Chương III Nghị định số 15/2013/NĐ-CP , Chương II Thông tư số 10/2013/TT-BXD. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện việc giám sát công tác khảo sát có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện.

- Các chủ đầu tư cần lưu ý các vấn đề còn tồn tại được nêu qua quá trình thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình của Sở Xây dựng trong thời gian qua, để yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế chấn chỉnh và thực hiện theo đúng quy định như sau:

+ Kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác năng lực hoạt động của tổ chức, năng lực hành nghề của các cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì, chủ nhiệm khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; kèm theo các chứng chỉ hành nghề của các cá nhân có liên quan trong tổ chức (có đóng dấu xác nhận của tổ chức) trong hồ sơ năng lực gửi kèm hồ sơ trình thẩm tra thiết kế của chủ đầu tư.

+ Công tác lập và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 17, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 13 Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng phải được các chủ đầu tư thực hiện đúng theo quy định.

+ Nghiêm cấm việc áp dụng các tiêu chuẩn đã được bãi bỏ hoặc thay thế trong quá trình lập hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.

- Các tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế cần lưu ý các vấn đề sau:

+ Về yêu cầu tự kiểm soát chất lượng thiết kế và quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình phải tuân thủ theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

+ Chủ nhiệm thiết kế và cán bộ thiết kế cần trực tiếp thực hiện khảo sát hiện trường và căn cứ vào số liệu khảo sát chi tiết của bộ phận khảo sát để có giải pháp thiết kế nền móng công trình cho phù hợp với điều kiện thực tế của đất nền (trong thực tế các vấn đề về nền móng là nguyên nhân của đa số các sự cố công trình).

+ Phần thuyết minh thiết kế, các số liệu tính toán phải được thực hiện trên các phần mềm tính toán phù hợp để có các số liệu chính xác đưa đến chất lượng hồ sơ thiết kế đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ thuật.

+ Một số công trình chưa thực hiện khảo sát địa chất công trình kịp thời, dẫn đến việc tính toán kết cấu công trình chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm chi phí. Yêu cầu phải thực hiện khảo sát địa chất trước khi lập hồ sơ thiết kế - dự toán công trình theo đúng quy định của Luật Xây dựng.

+ Việc xác định cao độ hoàn thiện công trình trong hồ sơ thiết kế cần quy đổi về hệ cao độ quốc gia cho đồng bộ và xác định cao trình thiết kế công trình đảm bảo yêu cầu vượt lũ tại địa điểm xây dựng công trình.

+ Nghiêm cấm việc chỉ định nhà sản xuất vật liệu, vật tư, thiết bị xây dựng trong hồ sơ thiết kế theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 58 của Luật Xây dựng.

- Các sở quản lý nhà nước về xây dựng trong quá trình thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công cần kiểm soát chất lượng của sản phẩm thiết kế cho phù hợp với các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn được áp dụng, giải pháp tính toán thiết kế đảm bảo yêu cầu an toàn chịu lực và tiết kiệm chi phí.

3. Về quản lý chất lượng, tiến độ thi công công trình

Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và quản lý chất lượng thi công xây dựng, giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định tại Chương VI Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định tại Chương III Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng và thực hiện trách nhiệm quản lý theo hướng dẫn tại công văn số 821/UBND-ĐTXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Về điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Theo nội dung nêu tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình”, nhưng đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có hướng dẫn.

Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thẩm định dự án phải tuân thủ quy định tại Chương IV Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính Phủ; đồng thời cũng cố kiện toàn năng lực cá nhân chuyên môn nghiệp vụ, bộ máy tổ chức nhằm đảm bảo công tác thẩm định đạt chất lượng cao.

5. Đối với giám sát đầu tư của cộng đồng: Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư cung cấp thông tin phục vụ công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn xã, phường và thị trấn theo đúng quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng và Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

6. Việc chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước và công tác đấu thầu: Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo tại văn bản số 831/UBND-ĐTXD ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang;
- VP UBND tỉnh: CVP, P.ĐTXD;
- Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: P.TCHC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1327/UBND-ĐTXD năm 2013 chấn chỉnh công tác hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.044
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192