Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1281/SXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Duy Hộ
Ngày ban hành: 23/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1281/SXD-QLN
V/v bãi bỏ Hướng dẫn số 07/HD-SXD ngày 20/11/2013 của Sở Xây dựng

Lào Cai, ngày 23 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Lào Cai.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2747/UBND-QLĐT ngày 18/7/2014 về việc bãi bỏ Văn bản số 1536/UBND - QLĐT ngày 08/5/2013.

Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố Lào Cai thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 13/2013/TT - BXD ngày 15/8/2013 của Bộ xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và bãi bỏ Văn bản số 07/HD - SXD ngày 20/11/2013 của Sở Xây dựng về việc “Hướng dẫn thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai....”

Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Lào Cai thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, TPLC;
- Công an tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Bộ CHBP tỉnh;
- Viện KTQH, TTTVGS, TTKĐ, Ban QLDAĐT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: Các phòng, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Hộ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1281/SXD-QLN ngày 23/07/2014 bãi bỏ Hướng dẫn 07/HD-SXD do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198