Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1236/SXD-HĐXD năm 2014 bổ sung hướng dẫn khi kê khai theo Thông báo 122/TB-SXD do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1236/SXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Văn Đồng
Ngày ban hành: 04/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/SXD-HĐXD
V/v bổ sung hướng dẫn khi kê khai theo Thông báo 122/TB-SXD ngày 01/10/2014 của S Xây dựng

Phú Yên, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị tham gia hoạt động Xây dựng

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã nhận bảng kê khai năng lực của một số đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh theo Thông báo số 122/TB-SXD ngày 01/10/2014 của Sở; qua theo dõi nhận thấy có một số nội dung sai sót thường lặp lại; đ hạn chế các sai sót, Sở XD xin hướng dẫn bổ sung một s nội dung sau:

l. Về thông tin chung:

1- Tại Mục 5: Quyết định thành lập:………;

Hướng dẫn: Các đơn vị hành chính sự nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định thì kê khai tại Mục này; Các công ty TNHH, công ty c phần, ...được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp không kê khai tại mục này;

2- Tại Mục 6: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (kê khai đầy đủ đăng ký thay đi lần thứ mấy ngày bao nhiêu).

Ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4400307264 cấp lần đầu ngày 07/5/2002 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/10/2013.

3- Tại Mục 8:

- Về s lượng cán bộ …………. người;

ng dẫn: Kê khai tổng số người có đóng Bảo him xã hội

- Bảng thng kê cán bộ, nhân viên cao của tổ chức:

Hướng dẫn: Trường hợp có người đăng ký xếp hạng thì kê khai theo mẫu tại Phụ lục 4, Thông báo 122/TB-SXD (như quy định tại Khoản 3, Thông báo 122/TB-SXD).

- Bảng thông tin các cá nhân chuyên môn cao và các cá nhân chủ cht biên chế làm việc không thời hạn trong tổ chức:

+ Tại phn A: Cán bộ, nhân viên có chuyên môn cao:

Hướng dẫn: Kê khai nhng người có trình độ từ đại học trở lên, có đóng BHXH; về trình độ chuyên môn, số và loại chứng chỉ hành nghề phải ghi rõ ràng cụ thể (ví dụ: Kỹ sư cầu đường; GS1-057-00055 Giám sát công tác XD và hoàn thiện công trình cầu đường bộ, thời hạn đến 30/8/2015; KS-075-00035 Thiết kế kết cấu công trình cầu đường bộ, thời hạn đến 30/12/2015;……)

+ Tại phn B: Cán bộ chủ cht:

Hướng dẫn: Kê khai những người có trình độ dưới đại học, có đóng BHXH; về trình độ chuyên môn, số và loại chứng chỉ hành nghề phải ghi rõ ràng cụ thể (ví dụ: Cao đng cầu đường; GS2-057-00055 Giám sát công tác XD và hoàn thiện công trình cầu đường bộ, công trình cấp IV, thời hạn đến 30/8/2015;………)

4- Tại Mục 9: Có hệ thống quản lý chất lượng

Hướng dẫn: Ghi cụ thể có hoặc không (trường hợp xác định là có hệ thống qun lý chất lượng khi có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Không sử dụng giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm thay thế hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, khi đơn vị hoạt động nhiều lĩnh vực).

5- Tại Mục 10: Phòng thí nghiệm có thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hướng dẫn: Ngoài kê khai phải có các giấy tờ kèm theo như: Giy hiệu chun máy móc thiết bị; Quyết định b nhiệm trưởng phòng thí nghiệm (như quy định tại Điểm a, Khoản 2, Thông báo 122/TB-SXD).

6- Tại Mục 15: Tổ chức tự đánh giá điều kiện xếp hạng theo quy định (cho từng lĩnh vực và loại công trình)

- Căn cứ theo năng lực cá nhân của cán bộ, nhân viên, slượng chứng chỉ hành nghề có trong đơn vị và năng lực của tổ chức đã từng thực hiện mà tự xếp hạng đúng quy định.

Ví dụ: Đơn vị có 4 người gồm: 1 KTS có chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc công trình; 1 KS xây dựng dân dụng công nghiệp có CCHN thiết kế kết cu công trình, CCHN GS1 công trình DD-CN; 1 KS Cấp thoát nước có CCHN thiết kế cấp thoát nước; 1 KS Điện có CCHN thiết kế điện. Đơn vị đã thiết kế 5 công trình DD cấp 4; Thiết kế 3 công trình CN cấp 4; Giám sát 5 công trình DD cấp 4; Giám sát 3 công trình CN cấp 4 thì kê khai như sau:

+ Lập dự án đầu tư XDCT Dân dụng - Chưa đ điều kiện xếp hạng - được lập BCKTKT đến cấp 3.

+ Lập dự án đầu tư XDCT Công nghiệp, chiếu sáng công cộng - Chưa đ điều kiện xếp hạng - được lập BCKTKT công trình đến cấp 4.

+ Thiết kế, thm tra thiết kế công trình DD chưa đ điều kiện xếp hạng được thực hiện đến công trình cấp 3.

+ Thiết kế, thm tra thiết kế công trình CN, chiếu sáng công cộng - chưa đ điều kiện xếp hạng được thực hiện đến công trình cấp 4.

+ Giám chất lượng công trình DD- chưa đ điều kiện xếp hạng được thực hiện đến công trình cấp 3.

+ Giám chất lượng công trình CN, chiếu sáng công cộng - chưa đ điều kiện xếp hạng được thực hiện đến công trình cấp 4.

- Đối với các đơn vị có thực hiện khảo sát địa chất, địa hình thì bổ sung giấy tờ chứng minh quyn s hữu máy móc, thiết bị (như quy định tại Đim a, Khoản 2, Thông báo 122/TB-SXD).

7- Về vn đề đóng BHXH: Đơn vị phi có giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội đến thời đim hiện tại của cơ quan Bo hiểm; trường hợp nộp s Bảo him thì phải thể hiện việc đóng BHXH đến thời đim hiện tại.

Lưu ý: Bo hiểm y tế, bo him thất nghiệp không thay thế việc đóng BHXH

II- Về thông tin năng lực các tổ chức hoạt động: Lập d án, qun lý d án đầu tư xây dựng, ...

Hướng dẫn: Đối với đơn vị thi công không tham gia các lĩnh vực tư vấn thì bỏ phần này không kê khai.

III- Về thông tin năng lực tổ chức hoạt động thi công:

Hướng dẫn: Ngoài kê khai phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu máy móc, thiết bị (như quy định tại Điểm a, Khoản 2, Thông báo 122/TB-SXD).

Trên đây là hướng dẫn của S Xây dựng, đ nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- , Đ/c Nguyễn Văn Đồng PGĐ Sở;
- Lưu: VT, P8 (PTK-400b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1236/SXD-HĐXD năm 2014 bổ sung hướng dẫn khi kê khai theo Thông báo 122/TB-SXD do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.775
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127