Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1197/SXD-QLCL năm 2010 hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá Gạch tuynel được sản xuất, sử dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 1197/SXD-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Duy Hộ
Ngày ban hành: 27/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/SXD-QLCL
Hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá Gạch tuynel được sản xuất, sử dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lào Cai, ngày 27 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần VLXD Lào Cai;
- Công ty cổ phần SX XNK Phú Hưng;
- Công ty cổ phần thương mại Thành Công;
- Công ty Vận tải xăng dầu Quyết Thắng.

 

Căn cứ các văn bản:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

- Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày ngày 11/ 12/ 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày ngày 28/ 9/ 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày ngày 16/ 11/ 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng;

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong sản xuất, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng. Sở xây dựng hướng dẫn các cơ sở sản xuất Gạch Tuynel trên địa bàn thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm Gạch xây theo những nội dung sau:

1 - Xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm Gạch xây trên cơ sở chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở.

Các tiêu chuẩn quốc gia về Gạch xây bao gồm:

TCVN 1450:1998 - Gạch rỗng đất sét nung.

TCVN 1451:1998 - Gạch đặc đất sét nung.

TCVN 6355:1998 - Gạch xây. Phương pháp thử.

Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở theo các nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày ngày 28/ 9/ 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sản phẩm Gạch xây trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ phải được quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất theo Điều 28 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.

Tiêu chuẩn cơ sở được công bố phải gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, theo dõi.

2 - Thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn đã công bố, định kỳ lấy mẫu sản phẩm, thực hiện công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn cơ sở đã được công bố.

3 - Lập báo cáo hàng tháng về tình hình sản lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm gửi Sở Xây dựng (kèm theo kết quả thí nghiệm, kiểm định chất lượng sản phẩm theo định kỳ).

Sở Xây dựng đề nghị các cơ sở sản xuất Gạch tuynel trên địa bàn thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLCL&VLXD.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Hộ

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1197/SXD-QLCL năm 2010 hướng dẫn công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá Gạch tuynel được sản xuất, sử dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.512
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.254.88