Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1157/SXD-QLHĐXD năm 2014 hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số hiệu: 1157/SXD-QLHĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Trần Hồng Quang
Ngày ban hành: 14/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1157/SXD-QLHĐXD
V/v hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, Thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- Ban quản lý KCN tỉnh;
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh;

 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Sở Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, đăng tải công khai thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với những nội dung như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Văn bản này hướng dẫn việc cung cấp, quản lý và đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong các lĩnh vực:

+ Lập dự án đầu tư xây dựng;

+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Thiết kế quy hoạch xây dựng;

+ Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;

+ Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng công trình;

+ Giám sát chất lượng công trình xây dựng;

+ Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng;

+ Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình;

- Các tổ chức, cá nhân đã có đăng ký kinh doanh do phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp, có trách nhiệm đăng ký công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo các nội dung tại hướng dẫn này và các quy định khác có liên quan đang có hiệu lực thi hành.

2. Nguyên tắc cung cấp và sử dụng thông tin về năng lực hoạt động xây dựng

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm cung cấp thông tin về năng lực hoạt động tư vấn xây dựng và thi công xây dựng công trình theo mẫu được quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. (Gửi kèm theo hướng dẫn này)

- Các nội dung thông tin do tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng cung cấp là các nội dung liên quan trực tiếp đến năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân đó.

- Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân là cơ sở để chủ đầu tư, nhà đầu tư lựa chọn nhà thầu tham gia các hoạt động xây dựng đã nêu tại mục 1 hướng dẫn này. Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là các Doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền tiếp nhận đăng ký đăng tải thông tin của Sở Xây dựng thì các chủ đầu tư, các nhà đầu tư căn cứ vào danh sách đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để làm cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định.

3. Trách nhiệm cung cấp, quản lý và đăng tải thông tin

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng khi cung cấp thông tin để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin do mình cung cấp.

- Sở Xây dựng là cơ quan tiếp nhận đăng ký đăng tải thông tin và tổ chức kiểm tra đối với những thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân để xem xét và quyết định cho công bố, đăng tải hồ sơ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đã có giấy đăng ký kinh doanh do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp và các cá nhân đã được Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

4. Trình tự cung cấp, quản lý và đăng tải thông tin

a) Trình tự cung cấp thông tin

Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng và các tệp tin được định dạng (.pdf; .doc; .docx; .zip; .rar) vào địa chỉ email của Sở Xây dựng (Đầu mối Phòng Quản lý hoạt động Xây dựng).

b) Hồ sơ năng lực bao gồm: Các giấy tờ pháp lý của tổ chức Doanh nghiệp được công chứng; Văn bằng, chứng chỉ của các cá nhân có liên quan trong tổ chức Doanh nghiệp; Hợp đồng lao động; danh sách cán bộ có thời gian công tác ổn định không thời hạn tại Doanh nghiệp, hồ sơ kinh nghiệm của các cá nhân, tổ chức đăng ký đăng tải thông tin.

c) Bản đăng ký công bố thông tin được khai theo mẫu

Đối với tổ chức, Doanh nghiệp kê khai theo phụ lục số 01; Đối với cá nhân kê khai theo phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. (Có phụ lục gửi kèm hướng dẫn này)

d) Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin đầy đủ và hợp lệ về năng lực hoạt động xây dựng theo các nội dung tại hướng dẫn này do các tổ chức, cá nhân cung cấp, Sở Xây dựng xem xét, quyết định đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử do Sở quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho các tổ chức, cá nhân.

đ) Mọi thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng sẽ được chuyển về Bộ Xây dựng để được xem xét tích hợp dữ liệu công bố trên trang điện tử của Bộ Xây dựng.

5. Cập nhật thông tin

Định kỳ 12 tháng một lần hoặc trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi tổ chức, cá nhân có thay đổi, điều chỉnh hồ sơ công bố thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin điều chỉnh bằng văn bản kèm tập tin được định dạng (.pdf; .doc; .docx; .zip; .rar) đến Sở Xây dựng để xem xét, quyết định đăng tải.

- Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày Sở Xây dựng nhận được thông tin điều chỉnh, bổ sung Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra thông tin và thực hiện đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử do Sở quản lý.

6. Phối hợp của các cơ quan liên quan

- Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình kiểm tra, xem xét quản lý thông tin của tổ chức, cá nhân được công bố.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị Thành phố chủ động kiểm tra thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo các nội dung đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng, định kỳ 03 tháng một lần báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Xây dựng để xem xét kiểm tra, đối chiếu các nội dung đăng tải khi có thay đổi.

Sở Xây dựng Hướng dẫn việc công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với những nội dung trên. Đề nghị các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tnh Hòa Bình trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng công trình; Giám sát chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiến hành lập hồ sơ đăng ký công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng làm cơ sở để các chủ đầu tư, nhà đầu tư xem xét lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

- Các chủ đầu tư xây dựng công trình căn cứ vào năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng là một trong những cơ sở để xem xét lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động xây dựng đối với các lĩnh vực được nêu tại mục 1 của hướng dẫn này, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014

Đối với các nội dung không đề cập trong văn bản này được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (B/c);
-
UBND tnh (B/c);
- Giám đốc, các phó giám đốc Sở;
- Ban biên tập thông tin (đ
ăng tải)
- L
ưu: VT, QLHĐXD (Đ.50).

GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1157/SXD-QLHĐXD năm 2014 hướng dẫn công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.934

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226