Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1116/BXD-GĐ về việc báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1116/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1116/BXD-GĐ
V/v: báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2008

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Điều 112 của Luật Xây dựng quy định về cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Điều 38 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng,

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý 6 tháng đầu năm 2008 và gửi về Bộ Xây dựng theo mẫu đính kèm trước ngày 30/6/2008.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, GĐ, GĐ1

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang


BÁO CÁO

VỀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008 CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ ….
(Mẫu kèm theo Công văn số 1116/BXD-GĐ ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Bộ Xây dựng)

I. SỐ LIỆU

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số liệu thống kê trong kỳ báo cáo

Số liệu thống kê lũy kế trong năm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

1

Tổng số công trình mới được khởi công, đang được thi công xây dựng và đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

công trình

 

 

 

1.1

Số công trình mới khởi công phân theo loại công trình

nt

 

 

 

1.1.1

Dân dụng

nt

 

 

 

1.1.2

Công nghiệp

nt

 

 

 

1.1.3

Giao thông

nt

 

 

 

1.1.4

Thủy lợi

nt

 

 

 

1.1.5

Hạ tầng kỹ thuật

nt

 

 

 

1.2

Số công trình đang thi công xây dựng phân theo loại công trình

nt

 

 

 

1.2.1

Dân dụng

nt

 

 

 

1.2.2

Công nghiệp

nt

 

 

 

1.2.3

Giao thông

nt

 

 

 

1.2.4

Thủy lợi

nt

 

 

 

1.2.5

Hạ tầng kỹ thuật

nt

 

 

 

1.3

Số công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phân theo loại công trình

nt

 

 

 

1.3.1

Dân dụng

nt

 

 

 

1.3.2

Công nghiệp

nt

 

 

 

1.3.3

Giao thông

nt

 

 

 

1.3.4

Thủy lợi

nt

 

 

 

1.3.5

Hạ tầng kỹ thuật

nt

 

 

 

2

Tổng số sự cố công trình xây dựng

sự cố

 

 

 

2.1

Số sự cố công trình cấp độ nhẹ

 

 

 

 

2.2

Số sự cố công trình cấp độ vừa

 

 

 

 

2.3

Số sự cố công trình cấp độ nghiêm trọng

nt

 

 

 

3

Tổng số công trình được kiểm tra, đánh giá chất luợng

nt

 

 

 

3.1

Số công trình đạt yêu cầu về chất luợng

nt

 

 

 

3.2

Số công trình không đạt yêu cầu về chất lượng

nt

 

 

 

 

Huớng dẫn xác định các số liệu thống kê được yêu cầu trong biểu mẫu:

1. Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn trong kỳ báo cáo: Sở Xây dựng tổng hợp trên cơ sở báo cáo của UBND cấp xã, trong đó tách riêng số lượng công trình mới được khởi công, số lượng công trình đang được thi công và số lượng công trình mới được hoàn thành đưa vào sử dụng (không phân biệt nguồn vốn)

2. Tổng số sự cố công trình: Sở Xây dựng tổng hợp theo quy định hiện hành, phân theo các câp độ sự cố như sau:

2.1. Sự cố cấp độ nhẹ: công trình có những hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép làm cho công trình có nguy cơ sập đổ

2.2. Sự cố cấp độ vừa: bị sập đổ một phần công trình

2.3. Sự cố cấp độ nghiêm trọng: đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc công trình không sử dụng được theo thiết kế

3. Tổng số công trình xây dựng được kiểm tra, đánh giá chất lượng: Sở Xây dựng tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tại địa phương theo phân cấp thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình (bao gồm cả công trình đang được thi công xây dựng cũng nh­ư trong quá trình vận hành. Công trình được coi là đạt yêu cầu về chất lượng khi các tiêu chí chất lượng của nó như: an toàn kết cấu, công năng sử dụng, chất lượng hoàn thiện và cơ - điện,... đáp ứng dược các yêu cầu của thiết kế và của tiêu chuẩn.

II. BÁO CÁO CHI TIẾT VỀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN

1. Tình hình chất lượng công trình xây dựng.

1.1. Phân tích và làm rõ các sự cố thường tập trung vào loại, cấp công trình nào, giai đoạn nào (khảo sát, thiết kế, thi công, vận hành,…)

1.2. Thống kê và đánh giá tỷ lệ công trình đạt yêu cầu về chất lượng. So sánh sự thay đổi tỷ lệ này với cùng kỳ năm trước

2. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

2.1. Sự đáp ứng điều kiện năng lực của các chủ thể (Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thiết kế, khảo sát, thi công,…)

2.2. Sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng trong các giai đoạn: khảo sát, thiết kế, thi công, bảo trì,…

2.3. Mô hình quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu giám sát thi công xây dựng.

2.4. Phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng tại địa phương

3. Các kiến nghị

3.1. Về văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3.2. Về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

3.3. Về đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực các chủ thể và các kiến nghị khác.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1116/BXD-GĐ về việc báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78