Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 110/BXD-KSTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 26/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 110/BXD-KSTK
V/v: Hướng dẫn tạm thời thiết kế cơ sở công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Đà Nẵng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 28/SXD-GĐKT ngày 10/01/2005 của Sở Xây dựng Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn tạm thời về việc lập và thẩm định thiết kế cơ sở công trình xây dựng và xử lý chuyển tiếp đối với các dự án đang thực hiện. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có hướng dẫn như sau :

I. Về việc lập thiết kế cơ sở.

Thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh và các bản vẽ.

1. Thuyết minh thiết kế cơ sở gồm :

- Tóm tắt nhiệm vụ thiết kế; giới thiệu tóm tắt quan hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực; các số liệu về điều kiện tự nhiên, tải trọng và tác động; danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng; quy mô xây dựng, nguồn vốn và tổng mức đầu tư dự kiến.

- Thuyết minh công nghệ và sơ đồ công nghệ; danh mục thiết bị công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu liên quan đến thiết kế xây dựng.

- Thuyết minh xây dựng :

+ Khái quát tổng mặt bằng : Giới thiệu tóm tắt đặc điểm tổng mặt bằng, cao độ và toạ độ xây dựng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điểm đấu nối; diện tích sử dụng đất, diện tích xây dựng, diện tích cây xanh, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cao độ san nền và các nội dung đặc biệt khác.

+ Đối với công trình xây dựng theo tuyến : Giới thiệu tóm tắt đặc điểm tuyến công trình, cao độ và toạ độ xây dựng, phương án xử lý các chướng ngại vật chính trên tuyến; hành lang bảo vệ tuyến và các đặc điểm khác của công trình nếu có.

+ Đối với công trình có yêu cầu kiến trúc : Giới thiệu tóm tắt quan hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực và các công trình lân cận; ý tưởng của phương án thiết kế kiến trúc; màu sắc công trình; các giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường, văn hoá, xã hội tại khu vực xây dựng.

+ Phần kỹ thuật : Giới thiệu tóm tắt đặc điểm địa chất công trình, phương án gia cố nền, móng, giải pháp kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật của công trình, san nền, đào đắp đất; danh mục các phần mềm sử dụng trong thiết kế.

+ Giới thiệu tóm tắt phương án phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

+ Dự tính khối lượng các công tác xây lắp, thiết bị để lập tổng mức đầu tư và thời gian xây dựng công trình.

2. Các bản vẽ thiết kế cơ sở gồm :

- Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ dây chuyền công nghệ với các thông số kỹ thuật chủ yếu.

- Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp về tổng mặt bằng, kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình với các kích thước và khối lượng chủ yếu, các mốc giới, toạ độ và cao độ xây dựng.

- Bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy, nổ.

II. Về việc thẩm định thiết kế cơ sở.

Thiết kế cơ sở được cấp có thẩm quyền thẩm định theo các nội dung :

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở về quy hoạch xây dựng, quy mô xây dựng, công nghệ, công suất thiết kế, cấp công trình; các số liệu sử dụng trong thiết kế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật so với yêu cầu của dự án.

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông qua thi tuyển đối với trường hợp có thi tuyển phương án kiến trúc.

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế trong thiết kế cơ sở.

4. Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định.

III. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở.

1. Đối với các dự án có vốn đầu tư trong nước : Thực hiện theo quy định tại văn bản số 1128/BXD-PC ngày 23/7/2004 của Bộ Xây dựng, cụ thể :

- Đối với các dự án nhóm A : Bộ Xây dựng và các Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng chuyên ngành theo chức năng quản lý.

- Đối với các dự án nhóm B, C của các Bộ, ngành, địa phương và các thành phần kinh tế khác xây dựng tại địa phương : UBND cấp tỉnh giao các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phối hợp tổ chức thẩm định.

2. Đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài : Thực hiện theo các Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000.

IV. Về việc xử lý chuyển tiếp đối với các dự án đang thực hiện.

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày 01/7/2004 : Việc lập và thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán thực hiện theo quy định tại Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt sau ngày 01/7/2004 : Việc lập và thẩm định thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng.

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày 01/7/2004 và đang triển khai thực hiện, có những điều chỉnh nhưng không làm thay đổi quy mô công trình và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận : Việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán thực hiện theo quy định tại Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ.

Trường hợp có những điều chỉnh làm thay đổi quy mô công trình và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì phải phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư để có cơ sở thẩm định và phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán công trình.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Sở báo cáo những vướng mắc (nếu có) về Bộ Xây dựng để hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VP, PC, KSTK.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 110/BXD-KSTK ngày 26/01/2005 hướng dẫn tạm thời thiết kế cơ sở công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.386

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!