Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1080/SXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 1080/SXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Mạnh Tuấn
Ngày ban hành: 26/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1080/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở; Ban; Ngành tỉnh Quảng Ninh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;
- Ban Quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2813/UBND-XD4 ngày 22 tháng 5 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, trong đó có nội dung: “2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý đu tư các công trình văn hóa th thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh (nếu có tình huống tương tự như đã phê duyệt dự toán, đang t chức đu thu, chấm thầu nhưng chưa ký hp đồng) triển khai thực hiện Thông tư sổ 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng đảm bảo phù hợp với từng điều kiện cụ th, thời gian trước ngày 26/5/2015.”

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Sở Xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán đối với trường hợp đã phê duyệt dự toán, đang tổ chức đấu thầu, chấm thầu nhưng chưa ký hợp đồng như sau:

- Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công: thực hiện theo Điều 3; Điều 4 Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015:

+ Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công điều chỉnh (LNC): áp dụng theo Phụ lục 1 Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015;

+ Địa bàn áp dụng mức lương đầu vào tính theo quy định hiện hành của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng (theo quy định hiện nay của Chính phủ tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 trên địa bàn tỉnh phân vùng như sau: Thành phố Hạ Long, Cẩm Ph, Uông Bí, Móng Cái thuộc vùng II; thị xã Đông Triu, huyện Hoành Bồ thuộc vùng III, các địa phương còn lại thuộc vùng IV);

+ Cấp bậc, hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng: áp dụng theo Phụ lục 2 Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015.

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh căn cứ hướng dẫn trên tổ chức điều chỉnh đơn giá nhân công trong dự toán và thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dng theo các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tỉnh b/c;
-
Các đ/c Lãnh đạo Sở (b/c);
-
Phòng QLCLCTXD; QLHĐXD (p/h);
-
Lưu KTXD; VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1080/SXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn Ban quản lý đầu tư các công trình văn hóa thể thao và các chủ đầu tư khác trên địa bàn tỉnh triển khai Thông tư 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.991
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0